Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Pod­sumowanie Dni Pako­ści 2013

Pragnę złożyć ser­deczne podziękowania wszyst­kim uczest­nikom tegorocz­nych Dni Pako­ści, tym którzy nas odwiedzili oraz miesz­kań­com. Dni naszego miasta oraz gminy, powinny być zawsze wiel­kim wydarzeniem. Tegoroczne, można określić jako udane, ze względu na wyśmienitą pogodę, ale także wspaniałych uczest­ników, dla których ten lip­cowy week­end był okazją do dobrej, sym­patycz­nej zabawy.

Cieszy fakt, że nasze święto zyskało w okolicy miano dobrze zor­ganizowanej imprezy, na którą warto przyjechać. Taką opinię mają kon­certy zespołów na Stadionie Miej­skim, ale rów­nież zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king. Na trwale, w scenariusz organizowanych imprez, wpisały się także zawody węd­kar­skie oraz dyk­tando dla gim­nazjalistów czy imprezy dla dzieci.

burmistrz

Dziękuję organizatorom poszczegól­nych przed­się­wzięć, które w sumie dają tak pożądany i skuteczny efekt: licz­nym spon­sorom, bez udziału których imprezy byłby dużo skrom­niej­sze, policjan­tom i strażakom, czuwającym nad bez­pieczeń­stwem uczest­ników, służ­bom miej­skim, gwaran­tującym zabez­pieczenie logistyczne, licz­nej grupie nauczycieli i pracow­ników oświaty, zaan­gażowanych w organizację zawodów i dyk­tanda, wszyst­kim, którzy dali miastu coś od siebie i dobrze się przy tym bawili.

Pakość, lipiec 2013
Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD