Powstają plany uroczysto­ści otwar­cia Parku Kulturowego

Działający już od dwóch miesięcy Park Kul­turowy zostanie oficjal­nie otwarty na prze­łomie kwiet­nia i maja przy­szłego roku. Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprosił do siebie organizatorów planowanych imprez.

- Spo­tkaliśmy się tutaj razem, aby zebrać pomysły dotyczące roz­poczęcia działal­no­ści parku. Wstępne zarysy mamy, ale musimy to wszystko sprecyzować. Chcę aby powstał pewien plan i jestem pewien, że każdy dorzuci tu jakiś swój pomysł – powiedział na wstępie spo­tkania Burmistrz.

W spo­tkaniu udział wzięli m.in.: gwar­dian i kustosz Kal­warii ojciec Natalis Wal­kowiak, proboszcz parafii Ukrzyżowanego i Matki Bożej ojciec Irene­usz Głów­czyń­ski, dyrek­tor OKiT Bar­bara Szat­kow­ska, prezes i przed­stawiciele fun­dacji „Kal­waria Pakoska” — Anna Grupa, Stanisław Siem­bab i Jan Kur­czew­ski. Roz­mowy dotyczyły moż­liwo­ści realizacji róż­nych pomysłów. Na przy­szły rok planowane są ciekawe kon­certy, spo­tkania z interesującymi ludźmi i inne atrak­cje, które zain­teresują wszystkich.

Spotkanie1

Spotkanie2

LOGOTYP OBWODNICA'