Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Powstaje kom­pleks w ramach „ORLIKA

Od dnia 02 września 2008r. trwają prace związane z budową kom­pleksu boisk spor­towych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.
Wykonawcą wyłonionym w procedurze prze­tar­gowej jest Kon­sor­cjum, którego Liderem jest: Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych w Mogil­nie Spółka z o.o. ul. M. Konop­nic­kiej 20, 88300 Mogilno; Part­nerem — Regionalne Biuro Budowy i Moder­nizacji Obiek­tów Spor­towych TAR­TAN, ul. Gdań­ska 27, 85005 Byd­goszcz. Realizacja cało­ści robót ma nastąpić, zgod­nie z pod­pisaną umową do dnia 30 listopada 2008 r.
orlik1
orlik2

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD