Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Promocja Kal­warii Pakoskiej w Toruniu

W sobotę, 9 maja na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu odbyła się inauguracja sezonu turystycz­nego wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego. Odwiedzający goście mogli zapoznać się z ofer­tami turystycz­nymi naszego województwa.

Rynek Staromiej­ski wypeł­nił się stoiskami kil­kudziesięciu wystaw­ców. Żnin, Byd­goszcz, Grudziądz czy Włocławek to tylko nie­które miej­scowo­ści promujące swoje atrak­cje. Na zwiedzających czekały kon­kursy, warsz­taty wypieku pier­nika, musz­tra i gry woj­skowe dla dzieci oraz wiele innych…

W organizację imprezy włączyło się rów­nież Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, które promowało Kal­warię Pakoską oraz inne walory turystyczne Gminy Pakość. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko obdarowani zostali wieloma materiałami promocyj­nymi zachęcającymi do odwiedzin.

W tym roku główne przed­się­wzięcie podzielone zostało na 3 mniej­sze strefy: Strefę Toruń­ską „Atrak­cyjny Toruń”, Strefę Wystaw­ców z Regionu oraz Strefę Wystaw­ców „Dni Otwarte Fun­duszy Europej­skich” — wszyst­kie zlokalizowane na Rynku.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD