Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Promujmy razem Szlak Piastowski

Z kamerą wśród Piastów” taką nazwę ma kon­kurs dla młodzieży szkol­nej, który organizuje Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Zapraszamy do nad­syłania zgłoszeń.

Celem kon­kursu jest promocja obiek­tów i miejsc związanych z tym szlakiem. Uczest­nic­two w kon­kur­sie może być dla młodych fil­mow­ców cen­nym doświad­czeniem. W jury zasiada min. jeden z naj­bar­dziej znanych „youtuberów” – Woj­ciech Drew­niak, który popularyzuje historię Pol­ski w ramach cyklu fil­mów „Historia bez cenzury”.

Zgłoszenia do kon­kursu można składać za pośred­nic­twem szkół, bibliotek, domów kul­tury i innych organizacji edukacyj­nych. Na laureatów czekają atrak­cyjne nagrody. Wszyst­kie filmy będą rów­nież kon­kurowały o nagrodę publicz­no­ści. Młodzi uczest­nicy kon­kursu zostaną zaproszeni na specjalne warsz­taty, gdzie pod okiem profesjonalistów poznają tech­niki sztuki fil­mowej. Filmy można prze­syłać do15 listopada br. Szczegółowe infor­macje znaj­dziemy na stronie www​.zkameraw​srod​piastow​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl.

Szlak Piastow­ski jest zlokalizowany na obszarze dwóch województw – wiel­kopol­skiego i kujawsko-​pomorskiego. Jest jed­nym z naj­star­szych szlaków kul­turowych w Pol­sce, a jego prze­bieg łączy naj­waż­niej­sze obiekty i zabytki naszej historii związanej z począt­kami pań­stwa pol­skiego. W wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim obiekty Szlaku Piastow­skiego znaj­dziemy w następujących miej­scowo­ściach: Biskupinie, Gąsawie i Mar­cin­kowie Gór­nym, Wenecji, Żninie, Mogil­nie, Strzel­nie, Pako­ści, Ino­wrocławiu, Krusz­wicy, Radziejowie, Płow­cach, Brze­ściu Kujaw­skim, Włocławku, Kowalu, a także w Gniew­kowie i Kościelcu Kujawskim.

W roku 2011, w wyniku prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku Piastow­skiego, powołanej przez mar­szał­ków województw, została wyznaczona nowa prze­strzeń Szlaku Piastow­skiego, ograniczona cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów oraz nowa prze­strzeń geo­graficzna, min. na szlaku znalazły miej­sca związane z Piastami na całych Kujawach.

Jest to szlak turystyczny o nie­po­wtarzal­nych walorach historycz­nych i edukacyj­nych. Tre­ści wyznaczające szlak są roz­poznawalne, poznawane w toku nauczania już na poziomie szkol­nic­twa pod­stawowego. W roku 2012 Pol­ska Organizacja Turystyczna w ramach corocz­nie organizowanego kon­kursu, uznając rangę i dziedzic­two narodowe szlaku, przy­znała Szlakowi Piastow­skiemu cer­tyfikat Naj­lep­szego Produktu Turystycz­nego. Cer­tyfikat ten poświad­cza wyjąt­kowość historyczno-​turystyczną szlaku.

baner piast facebook