Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Puchar Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści w słońcu i deszczu

Amatorzy chodzenia z kij­kami nie prze­straszyli się słońca i desz­czu. W zawodach Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king 2012 w Pako­ści wystar­towało prawie 300 osób.

Tegoroczne zawody Pucharu Pol­ski w NW roz­grywane były w cało­ści na obszarze Parku Kul­turowego „Kal­waria Pakoska”, ze star­tem i metą na par­kingu przy ul. Bar­ciń­skiej. W imprezie wzięło udział wielu utytułowanych zawod­ników, w tym Mistrzyni Świata i Pol­ski w NW Elż­bieta Woj­ciechow­ska. W trak­cie imprezy miała miej­sce burza, która stanowiła pewne utrud­nienie w zawodach.

Patronat honorowy nad imprezą objęła Wojewoda Kujawsko-​Pomorski Ewa Mes. Puchary i nagrody ufun­dowali: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Starosta Ino­wrocław­ski Tade­usz Majew­ski oraz Pol­ska Federacja Nor­dic Wal­king.

Organizatorami imprezy był Urząd Miej­ski w Pako­ści i Pol­ska Federacja Nor­dic Wal­king, jed­nak ogromny wkład w przy­gotowanie i prze­bieg imprezy wniosła: Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich, Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści, 88 Drużyna im. „Zawiszaków”, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych. Spon­sorami zawodów były firmy: PoloMar­ket i PAAK z Byd­gosz­czy, Pak-​Bud, JAN-​ROL, Tani Nadruk z Pakości.

Przed­stawiamy poniżej fotorelację.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD