Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Sport w Pakości

Młodzież z terenu miasta i gminy Pakość chęt­nie angażuje się w czynną działal­ność spor­tową w bar­wach Spor­towego Klubu Miej­skiego „Notecianka” oraz w Ludo­wych Zespołach Spor­towych w Radłowie, Wielowsi i Kościelcu. Naj­popular­niej­szą dys­cypliną jest piłka nożna i strzelec­two spor­towe. Działacze w Wielowsi i Kościelcu corocz­nie organizują festyny, w których uczest­niczy spo­łecz­ność obydwu wsi.

W Pako­ści ponadto z powodzeniem funk­cjonują TKKF „Świt” i Międzysz­kolny Uczniow­ski Klub Spor­towy „Sokół — Jarko” skupiający szczegól­nie amatorów koszykówki.

Od dnia 26 listopada 2008 roku udostęp­niony został kom­pleks boisk spor­towych w ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012″, który cieszy się ogromną popular­no­ścią wśród czyn­nie uprawiających sport miesz­kań­ców miasta i gminy.

100_3972

orlik_otw7

Klub Spor­towy Notecianka
88170 Pakość, Ul. Św. Jana
Stadion Miej­ski w Pako­ści im. Mariana Malinow­skiego
Gospodarzem stadionu jest Klub Spor­towy „Notecianka” Pakość — 3 drużyny piłki noż­nej; seniorzy, juniorzy i młodzicy.

notecianka​-pakosc​.fut​bolowo​.pl

Obiekty spor­towe na mapie Pakości

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD