Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Stanowisko Bur­mistrza Pako­ści w sprawie meczu Notecianka Pakość – Elana Toruń

W związku z artykułem pt. „Fut­bol jest dla kibiców,” zamiesz­czonym na łamach Gazety Pomor­skiej 30 września br. uprzej­mie wyjaśniam, że jako organ administracji samorządowej dołożyłem wszel­kich starań w celu rzetel­nego i zgod­nego z obowiązującymi w tym zakresie prze­pisami prawa roz­patrzenia sprawy z wniosku Klubu Spor­towego „Notecianka” w Pako­ści o prze­prowadzenie meczu pił­kar­skiego z Klubem Spor­towym „Elana Toruń”, który miał się odbyć na Stadionie Miej­skim w Pako­ści w dniu 27 września 2014 r.

Powyż­sze zawody spor­towe zostały zakwalifikowane jako mecz pod­wyż­szonego ryzyka, a więc pod­legający rygorystycz­nym prze­pisom ustawy o bez­pieczeń­stwie imprez masowych. Należy stwier­dzić, że w tych okolicz­no­ściach, to władze Klubu dążyły do prze­prowadzenia zawodów bez udziału kibiców, na co, z uwagi na moż­liwe kon­sekwen­cje, nie było mojej zgody. Pod­czas spo­tkania z Komen­dan­tem KPP w Ino­wrocławiu, które odbyło się w czwar­tek, 25 września br. w Urzędzie Miej­skim, z udziałem przed­stawicieli władz Klubu jed­noznacz­nie stwier­dziłem, że należy brać pod uwagę dwie moż­liwo­ści, mecz z udziałem kibiców lub odwołanie zawodów. W pierw­szej wer­sji konieczne było speł­nienie wymogów ustawy o bez­pieczeń­stwie imprez masowych oraz uwag wyrażonych w negatyw­nej opinii Komen­danta Komendy Powiatowej Policji w Ino­wrocławiu. Wymogów tych władze Klubu nie­stety nie spełniały.

Ponadto należy stwier­dzić, że nie do zaak­cep­towania było dążenie organizatora tj. władz Klubu do prze­prowadzenia zawodów bez udziału publicz­no­ści, połączone, co ulega pod­kreśleniu, z cał­kowitym brakiem troski o bez­pieczeń­stwo miesz­kań­ców miasta, nie uczest­niczących w tym wydarzeniu oraz troski o stan obiek­tów, położonych w bez­pośred­nim sąsiedz­twie stadionu.

Staraniem organizatora jak i wszyst­kich zain­teresowanych stron, powinno być w przy­szło­ści dążenie do zapew­nienia ładu i porządku publicz­nego w miej­scu oraz sąsiedz­twie odbywanych imprez pił­kar­skich, a przede wszyst­kim zapew­nienia bez­pieczeń­stwa miesz­kań­com miasta, właśnie dlatego…, że „fut­bol jest dla kibiców”.


Wiesław Koń­czal