Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Kon­certy w ramach Dni Pako­ści 2013 za nami

Zapraszamy do obej­rzenia fotorelacji z Dni Pako­ści 2013

0011-image-11

II Dyk­tando dla Gim­nazjalistów o „Klucz do miasta” rozstrzygnięte

W czwar­tek, 4 lipca 2013r., ortograficzną rywalizację w auli Gim­nazjum im. E. Est­kow­skiego zapocząt­kowano obchody Dni Pako­ści 2013. Z tek­stem „Eks­traur­lop pana Honoriusza” zmierzyło się pięt­nastu gim­nazjalistów z drugich i trzecich klas naszego gim­nazjum. Dzień póź­niej, zwycięzca dyk­tanda Alek­san­dra Świąt­kow­ska, przejęła sym­bolicz­nie władzę nad miastem.W ścisłym gronie laureatów znalazły się rów­nież: Beata Popielew­ska i Jagoda Gołębiewska.

Czytaj więcej: II Dyk­tando dla Gim­nazjalistów o „Klucz do miasta” roz­strzygnięte

Zakoń­czenie Wiel­kiej Majówki 2013

Odpust Znalezienia Krzyża Św., a następ­nie festyn parafialny na wzgórzu klawaryj­skim oraz kon­cert Ryszarda Ryn­kow­skiego zakoń­czyły tegoroczną majówkę w Pako­ści. Uroczystość religijna, a potem zabawa przy­ciągnęły w to miej­sce wielu miesz­kań­ców Pako­ści i ich gości.

Czytaj więcej: Zakoń­czenie Wiel­kiej Majówki 2013

Święto Kon­stytucji 3 Maja w naszej gminie

Miesz­kańcy, przed­stawiciele władz, radni, soł­tysi, poczty sztan­darowe, dyrek­torzy szkół, człon­kowie organizacji działających na naszym terenie, uroczystą mszą świętą w inten­cji Ojczyzny i złożeniem kwiatów pod pomnikiem orła zrywającego kaj­dany uczcili pamięć wydarzeń sprzed 222 lat. Święto zakoń­czył kon­cert skrzyp­cowy, który zor­ganizował Ośrodek Kul­tury i Turystyki.

Czytaj więcej: Święto Kon­stytucji 3 Maja w naszej gminie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD