Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Uhonorowano nas w kon­kur­sie „ODKRYWCA 2012

Pod­czas Wojewódz­kich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Elgiszewie poznaliśmy laureatów kon­kursu „ODKRYWCA 2012”. Celem kon­kursu jest nagrodzenie osób, instytucji, samorządów, pod­miotów branży turystycz­nej oraz przed­siębior­ców przy­czyniających się do budowania wizerunku i marki turystycz­nej regionu.

Czytaj więcej: Uhonorowano nas w kon­kur­sie „ODKRYWCA 2012

Mamy trybunę dla kibiców na kom­plek­sie „Orlik”

W ramach tegorocz­nych inwestycji naszej gminy w infrastruk­turę spor­tową, oddano do użytku na kom­plek­sie spor­towym „Orlik” przy ul. Mogileń­skiej trybunę spor­tową na 40 miejsc siedzących.

Czytaj więcej: Mamy trybunę dla kibiców na kom­plek­sie „Orlik”

Gmina Pakość na Dożyn­kach w Szadłowicach

1 września br., Gmina Pakość wzięła udział w Dożyn­kach Powiatowych w Szadłowicach. To tradycyjne, coroczne spo­tkanie przed­stawicieli gmin na zakoń­czenie żniw i prac polowych.

Czytaj więcej: Gmina Pakość na Dożyn­kach w Szadłowicach

Roz­poczęto prace związane z zagospodarowaniem brzegu Jeziora Pakoskiego

Nad jez. Pakoskim, w rejonie tamy, roz­poczęły się prace mające na celu zagospodarowanie nabrzeża. Efek­tem tych działań będzie nowa prze­strzeń rekreacyjno-​sportowa dla miesz­kań­ców całej gminy.

Zagospodarowanie terenu polega na upo­rząd­kowaniu wyznaczonego obszaru oraz na budowie: plaży, pomostu pływającego, boiska do siat­kówki plażowej, par­kingu, chod­ników, dwóch drew­nianych wiat. Ogółem plaża zaj­mie powierzch­nię 1863 m2 , chod­niki i par­king 389 m2 , a wszyst­kie tereny zielone 3099 m2.

Plan zagospodarowania

War­tość inwestycji to ponad 300 tys zł, z czego 80% to dofinan­sowanie ze środ­ków zewnętrz­nych. Projekt związany jest z człon­kostwem naszej gminy w Lokal­nej Grupie Działania „Czar­noziem na Soli”.


Pod­sumowanie Dni Pako­ści 2013

Pragnę złożyć ser­deczne podziękowania wszyst­kim uczest­nikom tegorocz­nych Dni Pako­ści, tym którzy nas odwiedzili oraz miesz­kań­com. Dni naszego miasta oraz gminy, powinny być zawsze wiel­kim wydarzeniem. Tegoroczne, można określić jako udane, ze względu na wyśmienitą pogodę, ale także wspaniałych uczest­ników, dla których ten lip­cowy week­end był okazją do dobrej, sym­patycz­nej zabawy.

Cieszy fakt, że nasze święto zyskało w okolicy miano dobrze zor­ganizowanej imprezy, na którą warto przyjechać. Taką opinię mają kon­certy zespołów na Stadionie Miej­skim, ale rów­nież zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king. Na trwale, w scenariusz organizowanych imprez, wpisały się także zawody węd­kar­skie oraz dyk­tando dla gim­nazjalistów czy imprezy dla dzieci.

burmistrz

Dziękuję organizatorom poszczegól­nych przed­się­wzięć, które w sumie dają tak pożądany i skuteczny efekt: licz­nym spon­sorom, bez udziału których imprezy byłby dużo skrom­niej­sze, policjan­tom i strażakom, czuwającym nad bez­pieczeń­stwem uczest­ników, służ­bom miej­skim, gwaran­tującym zabez­pieczenie logistyczne, licz­nej grupie nauczycieli i pracow­ników oświaty, zaan­gażowanych w organizację zawodów i dyk­tanda, wszyst­kim, którzy dali miastu coś od siebie i dobrze się przy tym bawili.

Pakość, lipiec 2013
Wiesław Koń­czal

Czytaj więcej: Pod­sumowanie Dni Pako­ści 2013

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD