Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Majówka w Pako­ści na spor­towo i historycznie

Festyn rekreacyjno-​sportowy, gra miej­ska, bieg nocny, rajd rowerowy dla dzieci z okazji Dnia Flagi, oraz przed­stawienie teatralne uświet­niły pierw­sze dni maja. Imprezy te zostały zor­ganizowane przez Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, oraz Fun­dację Kal­waria Pakoska i zgromadziły licz­nie miesz­kań­ców gminy.

Czytaj więcej: Majówka w Pako­ści na spor­towo i historycz­nie

Oferta turystyczna Pako­ści na Inauguracji Sezonu Turystycz­nego Województwa

W sobotę, 27 kwiet­nia 2013r., w Parku Solan­kowym w Ino­wrocławiu, sym­bolicz­nie roz­począł się sezon turystyczny wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego. W imprezie uczest­niczyli przed­stawiciele gmin, powiatów i licz­nych organizacji turystycz­nych regionu. Pakość reprezen­towało Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz Fun­dacja Kal­waria Pakoska.

Czytaj więcej: Oferta turystyczna Pako­ści na Inauguracji Sezonu Turystycz­nego Wojewódz­twa

Wiel­kanoc 2013 – Nocna Droga Krzyżowa

W nocy, z Wiel­kiego Czwartku na Wielki Piątek, w scenerii dróżek i kaplic kal­waryj­skich odbyła się Droga Krzyżowa. Tegorocz­nym obchodom prze­wod­niczył ks. bp Krzysz­tof Wętkowski.

Czytaj więcej: Wiel­kanoc 2013 – Nocna Droga Krzyżowa

V Zjazd Szkół Im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W dniu 27 marca br. W Kościelcu odbył się V Zjazd Szkół Im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieź­nień­skiej. W zjeź­dzie uczest­niczyły delegacje szkół z Ino­wrocławia, Pyzdr, Lipin, Popowa Kościel­nego, Pruscowa, Młodojewa, Ujścia, Wrześni, Zasutowa, Orzechowa, Gizałek, Żalinowa, Bachorc, Wrześni, Żydowa i Gniezna. Po czę­ści oficjal­nej i uroczystym obiedzie młodzież przy­była do Pako­ści, gdzie miała moż­liwość zwiedzenia Parku Kul­turowego oraz Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej wraz z makietą Kal­warii Pakoskiej.

Czytaj więcej: V Zjazd Szkół Im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieź­nień­skiej

Sadow­nicy z Rycerzewka laureatami kon­kursu „Rol­nik Pomorza i Kujaw”

Na uroczystej gali w byd­goskiej Fil­har­monii Pomor­skiej, która miała miej­sce w sobotę 12 stycz­nia br., ogłoszono wyniki X edycji kon­kursu „Rol­nik Pomorza i Kujaw”. GRAND PRIX 2012 w kategorii: sadow­nic­two i ogrod­nic­two otrzymali Elż­bieta i Roman Kac­przak z Rycerzewka. Nasi laureaci nominowani zostali do wyróż­nienia przez Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie.

Czytaj więcej: Sadow­nicy z Rycerzewka laureatami kon­kursu „Rol­nik Pomorza i Kujaw”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD