Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Za nami 21. Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

Podob­nie jak w cały kraju, w minioną nie­dzielę po raz kolejny odbył się w Pako­ści Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy, która w tym roku zbierała pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. W akcji zebrano 10 552,75 zł.

Czytaj więcej: Za nami 21. Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

Zimowy Wyścig Ciągników rozstrzygnięty

Każdy, kto miał okazję w minioną nie­dzielę odwiedzić Wielowieś nie mógł się nudzić i narzekać na brak atrak­cji. Właśnie tutaj odbył się I Kujawsko-​Pałucki Zimowy Wyścig Ciągników, który z racji charak­teru star­tujących pojaz­dów należy uznać za dość nie­typowy rodzaj zawodów.

Czytaj więcej: Zimowy Wyścig Ciągników roz­strzygnięty

Tur­niej Siat­kówki wygrali Przyjaciele

Duże emocje towarzyszyły Tur­niejowi Siat­kówki Męż­czyzn, zor­ganizowanemu po raz kolejny przez MUKS Sokół w ramach akcji Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy. W roz­gryw­kach starły się ze sobą zespoły: PUG, Świt, Młode Wilki oraz Przyjaciele. Ostatecz­nie Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyli Przyjaciele.

Czytaj więcej: Tur­niej Siat­kówki wygrali Przyjaciele

I Kujawsko-​Pałucki Zimowy Wyścig Ciągników

Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś, Automobil­klub Toruń­ski oraz parafia p.w. św. Bonawen­tury, zapraszają 13 stycz­nia br., w godz. 14.0017.30 do Wielowsi, na wyścigi ciągników. Oprócz współ­zawod­nic­twa spor­towego zaplanowano wspólne ognisko i kulig z pochod­niami. Dojazd do miej­sca zawodów będzie oznakowany.

Czytaj więcej: I Kujawsko-​Pałucki Zimowy Wyścig Ciągników

Do Pako­ści zbliża się finał naj­więk­szej orkiestry świata

Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy po raz 21 zagra w naszym mie­ście. Celem nie­dziel­nej akcjii jest zebranie środ­ków na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Początek w sali spor­towej Gim­nazjum im. E. Est­kow­skiego o godz. 10.00, gdzie odbędzie się Tur­niej Siat­kówki Męż­czyzn o Puchar Bur­mistrza Pako­ści. Od 16.30 WOŚP roz­poczyna swoją grę w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Wystar­czy oddać kilka drob­nych monet, aby w wielki spo­sób pomóc innym…

Czytaj więcej: Do Pako­ści zbliża się finał naj­więk­szej orkiestry świata

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD