Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Zakoń­czenie Wiel­kiej Majówki 2013

Odpust Znalezienia Krzyża Św., a następ­nie festyn parafialny na wzgórzu klawaryj­skim oraz kon­cert Ryszarda Ryn­kow­skiego zakoń­czyły tegoroczną majówkę w Pako­ści. Uroczystość religijna, a potem zabawa przy­ciągnęły w to miej­sce wielu miesz­kań­ców Pako­ści i ich gości.

Czytaj więcej: Zakoń­czenie Wiel­kiej Majówki 2013

Święto Kon­stytucji 3 Maja w naszej gminie

Miesz­kańcy, przed­stawiciele władz, radni, soł­tysi, poczty sztan­darowe, dyrek­torzy szkół, człon­kowie organizacji działających na naszym terenie, uroczystą mszą świętą w inten­cji Ojczyzny i złożeniem kwiatów pod pomnikiem orła zrywającego kaj­dany uczcili pamięć wydarzeń sprzed 222 lat. Święto zakoń­czył kon­cert skrzyp­cowy, który zor­ganizował Ośrodek Kul­tury i Turystyki.

Czytaj więcej: Święto Kon­stytucji 3 Maja w naszej gminie

Majówka w Pako­ści na spor­towo i historycznie

Festyn rekreacyjno-​sportowy, gra miej­ska, bieg nocny, rajd rowerowy dla dzieci z okazji Dnia Flagi, oraz przed­stawienie teatralne uświet­niły pierw­sze dni maja. Imprezy te zostały zor­ganizowane przez Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, oraz Fun­dację Kal­waria Pakoska i zgromadziły licz­nie miesz­kań­ców gminy.

Czytaj więcej: Majówka w Pako­ści na spor­towo i historycz­nie

Oferta turystyczna Pako­ści na Inauguracji Sezonu Turystycz­nego Województwa

W sobotę, 27 kwiet­nia 2013r., w Parku Solan­kowym w Ino­wrocławiu, sym­bolicz­nie roz­począł się sezon turystyczny wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego. W imprezie uczest­niczyli przed­stawiciele gmin, powiatów i licz­nych organizacji turystycz­nych regionu. Pakość reprezen­towało Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz Fun­dacja Kal­waria Pakoska.

Czytaj więcej: Oferta turystyczna Pako­ści na Inauguracji Sezonu Turystycz­nego Wojewódz­twa

Wiel­kanoc 2013 – Nocna Droga Krzyżowa

W nocy, z Wiel­kiego Czwartku na Wielki Piątek, w scenerii dróżek i kaplic kal­waryj­skich odbyła się Droga Krzyżowa. Tegorocz­nym obchodom prze­wod­niczył ks. bp Krzysz­tof Wętkowski.

Czytaj więcej: Wiel­kanoc 2013 – Nocna Droga Krzyżowa

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD