Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

IX Rajd „Powstań­czym szlakiem” za nami

Jak co roku w stycz­niu, odbył się rajd pieszy na trasie Pakość – Kościelec – Pakość. Impreza jest czę­ścią obchodów rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego i jest organizowana przez nauczycieli ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści. Ideą rajdu jest uczczenie bohater­stwa naszych poprzed­ników, którzy pod­jęli zbrojną walkę o wol­ność. W tym roku rajd odbył się dokład­nie w rocz­nice tych wydarzeń. W raj­dzie udział wzięło prawie pięć­dziesiąt osób.

Czytaj więcej: IX Rajd „Powstań­czym szlakiem” za nami

Koniec obchodów 94 rocz­nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Bonawen­tury, zakoń­czyły się w Pako­ści obchody kolej­nej rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego. To właśnie spod tej świątyni, 5 stycz­nia 1919r., miesz­kańcy Pako­ści pod dowódz­twem Władysława Poczekaja, wyruszyli z bronią w ręku wal­czyć o wol­ność Ojczyzny.

Czytaj więcej: Koniec obchodów 94 rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego

Kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2013 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2013 r. czytaj…

Powitanie Nowego Roku na pakoskim rynku

Wspól­nym odliczaniem ostat­nich sekund, a potem dźwiękami syren strażac­kich, fajer­wer­kami i dobrą zabawą miesz­kańcy Pako­ści przy­witali na rynku nadej­ście kolej­nego roku.

Czytaj więcej: Powitanie Nowego Roku na pakoskim rynku

Medal „Bravium” dla Elż­biety Wojciechowskiej

Z okazji 83 urodzin ks. kard. Józefa Glempa, Mistrzyni Świata i Pol­ski w Nor­dic Wal­king Elż­bieta Woj­ciechow­ska, otrzymała w uznaniu swoich osiągnięć spor­towych medal „Bravium” za szlachet­ność przy wyczynie. Wzorem ubiegłych lat, w Teatrze Miej­skim w Ino­wrocławiu, odbyła się uroczysta Gala z okazji urodzin J.E. ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Seniora, na której uhonorowano wybitne osobisto­ści z naszego regionu. W imieniu ks. kard. Józefa Glempa, medal „Bravium” wręczył naszej Mistrzyni ks. infułat Jerzy Stefański.

Czytaj więcej: Medal „Bravium” dla Elż­biety Woj­ciechow­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD