Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Orkiestra kameralna z wizytą w Kościelcu i Pakości

W nie­dzielę, 16 grud­nia br., w kościele p.w. św. Mał­gorzaty w Kościelcu oraz w kościele p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pako­ści, odbyły się występy muzyków orkiestry kameral­nej Capella Torunien­sis. Występy w Kościelcu i Pako­ści zaliczone są do cyklu 120 kon­cer­tów odbywających się w ramach promocji projektu „Dziedzic­two kul­turowe wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego – wspar­cie opieki nad zabyt­kami w 2012 roku”. Pomysłodawcą tych spo­tkań artystycz­nych jest Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Czytaj więcej: Orkiestra kameralna z wizytą w Kościelcu i Pako­ści

Zaproszenie na kon­cert orkiestry Capella Toruniensis

Ser­decz­nie zachęcamy Pań­stwa do udziału w kon­cer­tach orkiestry kameral­nej Capella Torunien­sis, które odbędą się w dniu 16 grud­nia br. (nie­dziela), o godzinie 10:00 w Kościele Parafial­nym p.w. św. Mał­gorzaty w Kościelcu oraz o godzinie 13:30 w Kościele Parafial­nym p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości.

Czytaj więcej: Zaproszenie na kon­cert orkiestry Capella Torunien­sis

Radzili w sprawie sportu

Dnia 4 grud­nia 2012 r. w sali sesyj­nej pakoskiego ratusza odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza Pako­ści oraz Komisji Oświaty Kul­tury i Sportu z przed­stawicielami klubów spor­towych działających na terenie gminy Pakość.

Czytaj więcej: Radzili w sprawie sportu

Chcesz zobaczyć Kal­warię Pakoską w miniaturze?

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11 zaprasza wszyst­kich chęt­nych do oglądania makiety Kal­warii Pakoskiej i małej galerii artystycz­nej. Makieta jest udostęp­niona zwiedzającym w piątek 2 listopada (od godz. 9.00 do 18.00) oraz w sobotę 3 listopada (od 10.00 do 18.00). W pozostałe dni można oglądać makietę od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miej­skiego w Pako­ści. Ser­decz­nie zapraszamy

Czytaj więcej: Chcesz zobaczyć Kal­warię Pakoską w miniaturze?

Siódma kwesta na renowację Kal­warii Pakoskiej trwa

Poseł na Sejm RP Anna Bań­kow­ska, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Tade­usz Grupa, Kierow­nik Biura Roz­woju i Inicjatyw Europej­skich Starostwa Powiatowego w Ino­wrocławiu Joanna Kuchta, Sławomir Szeliga, człon­kowie Rady Programowej Fun­dacji Kal­waria Pakoska, strażacy, har­cerze, uczniowie z naszych szkół stanęli 1 listopada br. z pusz­kami na datki.

Czytaj więcej: Siódma kwesta na renowację Kal­warii Pakoskiej trwa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD