Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Galeria Pucharu Nor­dic Wal­king w Pakości

Pod­czas tegorocz­nych „Dni Pako­ści” w dniu 9 lipca, przy wspaniałej pogodzie i dużej ilo­ści uczest­ników odbyły się zawody Pucharu Nor­dic Wal­king. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Czytaj więcej: Galeria Pucharu Nor­dic Wal­king w Pako­ści

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści tuż tuż…

Już 9 lipca br. w Pako­ści odbędą się Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w ramach promocji projektu: Utworzenie parku kul­turowego „Kal­waria Pakoska” jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk.. W zawodach swój udział zapowiedzieli zawod­nicy z całego kraju. Przy­pominamy, że biuro zawodów mie­ścić się będzie w budynku Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści przy ul. Błonie 2.

Prezen­tujemy mapę trasy zawodów.

Czytaj więcej: Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści tuż tuż…

Dni Pako­ści 2011

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pakości

Dnia 8 czerwca br. kolejny raz gościli w Pako­ści przed­stawiciele Pol­skiej Federacji Nor­dic Wal­king. Owocem tej wizyty było pod­pisanie umowy dotyczącej organizacji zawodów w cyklu Pucharu Pol­ski Nor­dic Walking.

Orlik 2 w Pako­ści oficjal­nie otwarty!

Dnia 18 paź­dzier­nika br. do użytku oddany został drugi w Pako­ści kom­pleks spor­towy wybudowany w ramach projektu „Moje boisko Orlik-​2012”. Nie­zwykle inten­syw­nie eks­ploatowany pierw­szy Orlik pokazał jak bar­dzo potrzebna była w naszym mie­ście kolejna taka inwestycja. Cieszy fakt, że chęt­nych do uprawiania sportu w Pako­ści nie brakuje. Sym­bolicz­nego prze­cięcia wstęgi dokonała osiągająca znakomite wyniki w nor­dic wal­king nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami, Elż­bieta Woj­ciechow­ska, a uroczystość swoją obec­no­ścią obok władz Pako­ści uświet­nili także przed­stawiciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz poseł Krzysz­tof Brejza.

Czytaj więcej: Orlik 2 w Pako­ści oficjal­nie otwarty!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD