Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Plac zabaw z praw­dziwego zdarzenia.

W dniu 29 sierp­nia 2009 r. oficjal­nie otwarto profesjonalny plac zabaw dla dzieci przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści. Urządzenia zabawowe oraz sam plac są cer­tyfikowane, speł­niają wymogi Pol­skiej Normy PN-​EN 11761 co gwaran­tuje spo­kojny i bez­pieczny pobyt naszych milusiń­skich w „krainie zabawy”.

Czytaj więcej: Plac zabaw z praw­dziwego zdarzenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć z Dożynek Gminnych

zobacz…

OSP Pakość mistrzem wojewódz­twa w piłce nożnej !

W dniu 28 lutego 2009 roku sobota w hali spor­towej w Gąsawie odbył się V Wojewódzki Tur­niej Halowej Piłki Noż­nej Drużyn Ochot­niczych Straży Pożar­nych. Zawody roz­poczęły się o godzinie 10:00, a udział w nich wzięło 13 zespołów z całego wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.
Ochot­nicza Straż Pożarna z Pako­ści reprezen­towała powiat Ino­wrocław­ski. W składzie drużyny znaleźli się następujący zawod­nicy: Rafał Kubiak, Łukasz Kubiak, Mate­usz Paciorek, Hubert Grupa, Mariusz Lewan­dow­ski, Mikołaj Bed­narek, Mar­cin Dąbrow­ski, Kamil Ojczenasz i Andrzej Idziaszek.

Zapraszamy na stronę inter­netową Kal­warii Pakoskiej

Zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej strony inter­netowej Kal­warii Pakoskiej, na której znaleźć można wszyst­kie aktual­no­ści nt. renowacji Kal­warii, odbywających się wydarzeń oraz galerii zdjęć. zobacz…

Pakoski ORLIK otwarty!

W dniu 26.11.2008 r. o godz. 10:00 roz­poczęto uroczyste otwar­cie kom­pleksu boisk spor­towych w ramach projektu ORLIK 2012. W uroczysto­ści udział wzięli m.in. przed­stawiciele ministerialni, Sejmu RP, Urzędu Wojewódz­kiego, Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz przed­stawiciele samorządu lokalnego.

Czytaj więcej: Pakoski ORLIK otwarty!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD