Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Udana impreza majowa nad jeziorem Pakoskim

Zawody w siat­kówce plażowej, rejsy jach­tami oraz łodzią straży pożar­nej, kajaki i rowery wodne, pokazy ratow­nic­twa w wykonaniu ludzi i psów, a na koniec ognisko z kieł­baskami przy­ciągnęły 1 maja br. na pakoską plażę kil­kaset osób.

Czytaj więcej: Udana impreza majowa nad jeziorem Pakoskim

Koza zawitała do Pakości”

Zgod­nie z tradycją prak­tykowaną do dziś na Kujawach, pod koniec kar­nawału pojawia się barwny korowód prze­bierań­ców. Wedle zwyczaju w orszaku znaj­duje się para młoda, koza, bocian, niedź­wiedź, baba i dziad oraz inni prze­bierańcy. Do naszej gminy „koza” zawitała 4 marca 2014r.

Czytaj więcej: „Koza zawitała do Pako­ści”

Wir­tualny spacer

Zapraszamy do obej­rzenia wir­tual­nego spaceru po Gminie Pakość opracowanego w ramach człon­kostwa w Lokal­nej Grupie Działania „Czar­noziem na Soli”

Czytaj więcej: Wir­tualny spacer

Czy Pakość i Kościelec będą na Szlaku Piastowskim?

Międzyregionalną kon­feren­cją, która miała miej­sce 2 grud­nia br. w Ino­wrocławiu, pod­sumowano wyniki audytu obiek­tów znaj­dujących się na Szlaku Piastow­skim. Badania objęły gminę Pakość, której historia związana jest rów­nież z dynastią Piastów.

Czytaj więcej: Czy Pakość i Kościelec będą na Szlaku Piastow­skim?

Będziemy współ­pracować przy tworzeniu pętli kajakowo-​rowerowej

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Bar­cina Michał Pęziak oraz bur­mistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kacz­marek, pod­pisali poro­zumienie w sprawie współ­pracy przy realizacji produktu turystycz­nego w ramach tzw. pętli kujakowo-​rowerowej Pakość-​Barcin-​Łabiszyn.

Czytaj więcej: Będziemy współ­pracować przy tworzeniu pętli kajakowo-​rowerowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD