Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Pierw­szy Tur­niej Kar­cianej „Baśki„

Dnia 6 lutego br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi odbył się I-​wszy Tur­niej Kar­cianej Baśki. Organizatorem tur­nieju było Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś.

Czytaj więcej: Pierw­szy Tur­niej Kar­cianej „Baśki„

Kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2015 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2015 r. czytaj…

Stanowisko Bur­mistrza Pako­ści w sprawie meczu Notecianka Pakość – Elana Toruń

W związku z artykułem pt. „Fut­bol jest dla kibiców,” zamiesz­czonym na łamach Gazety Pomor­skiej 30 września br. uprzej­mie wyjaśniam, że jako organ administracji samorządowej dołożyłem wszel­kich starań w celu rzetel­nego i zgod­nego z obowiązującymi w tym zakresie prze­pisami prawa roz­patrzenia sprawy z wniosku Klubu Spor­towego „Notecianka” w Pako­ści o prze­prowadzenie meczu pił­kar­skiego z Klubem Spor­towym „Elana Toruń”, który miał się odbyć na Stadionie Miej­skim w Pako­ści w dniu 27 września 2014 r.

Czytaj więcej: Stanowisko Bur­mistrza Pako­ści w sprawie meczu Notecianka Pakość – Elana Toruń

Scena DJ-​ska i teatralna w zaproszeniu OKiT

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza 27 września 2014 r. fanów muzyki klubowej na Disco DJ Meeting. Dla amatorów kul­tury scenicz­nej OKiT przy­gotował na dzień 3 paź­dzier­nika 2014 r. wyjazd do Opery NOVA w Byd­gosz­czy na spek­takl operowy Czarodziej­ski Flet — Wol­fganga Amade­usza Mozarta

dj meeting

opera flet

Wypożyczal­nia sprzętu wod­nego już czynna

Od 19 czerwca nad Jeziorem Pakoskim w m. Jan­kowo można wypożyczać kajaki i rowery wodne. Uruchomiona została wypożyczal­nia sprzętu wod­nego, która dys­ponuje sied­mioma kajakami i trzema rowerami wodnymi.

Czytaj więcej: Wypożyczal­nia sprzętu wod­nego już czynna

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD