Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Week­end na Szlaku Piastowskim

Zapraszamy miesz­kań­ców oraz turystów do wzięcia udziału w imprezie „Week­end na Szlaku Piastow­skim”, która odbędzie się 2224.06.2018.

Celem imprezy jest promocja Szlaku Piastow­skiego. Na te dni zaplanowane zostały liczne atrakcje.

W ramach III Week­endu na Szlaku Piastow­skim w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim będzie można uczest­niczyć m.in. w Nocy kupały w piastow­skiej wiosce w Biskupinie, zwiedzaniu z prze­wod­nikiem kościoła pw. św. Bonawen­tury oraz kaplic Kujaw­skiej Jerozolimy, Festynie Obrzędów Nocy Świętojań­skiej w Ino­wrocławiu, w mszy św. w języku łaciń­skim w kościele far­nym w Radziejowie, ulepić garnki i przy­gotować pod­płomyki w Gniew­kowie, a także zwiedzić z prze­wod­nikiem nocą ponor­ber­tań­ski kom­pleks klasz­torny w Strzelnie.

Har­monogram imprez pod lin­kiem:
http://​www​.szlak​piastow​ski​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​99​-​i​i​i​-​w​e​e​k​e​n​d​-​n​a​-​s​z​l​a​k​u​-​p​i​a​s​t​o​w​s​k​i​m​-​h​a​r​m​o​n​o​g​r​a​m

inline 469339 3646