Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Wiel­kanoc 2013 – Nocna Droga Krzyżowa

W nocy, z Wiel­kiego Czwartku na Wielki Piątek, w scenerii dróżek i kaplic kal­waryj­skich odbyła się Droga Krzyżowa. Tegorocz­nym obchodom prze­wod­niczył ks. bp Krzysz­tof Wętkowski.

Nocna Droga Krzyżowa składa się z dwóch czę­ści. Pierw­sza z nich, roz­poczyna się w Wielki Czwar­tek o 20.00. Określana jest jako Droga Poj­mania Chrystusa i koń­czy się w kaplicy Dom Kaj­fasza i Więzienie. W Wielki Piątek o 3.00 roz­poczyna się Droga Krzyża Chrystusowego obej­mująca: Prze­bieg Sądu i Drogę na Gol­gotę. W obu czę­ściach uroczysto­ści uczest­niczyło około 3 tysiące wier­nych, nie tylko miesz­kań­ców z Pako­ści i okolic, ale rów­nież piel­grzymów z regionu.

Poniżej przed­stawiamy wybrane zdjęcia wykonane przez p. Jerzego Joachimiaka. Osoby zain­teresowane wszyst­kim zdjęciami z uroczysto­ści zapraszamy do Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11, gdzie można je zgrać na przyniesioną płytę CD lub Pendrive.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD