Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zaproszenie na kon­cert orkiestry Capella Toruniensis

Ser­decz­nie zachęcamy Pań­stwa do udziału w kon­cer­tach orkiestry kameral­nej Capella Torunien­sis, które odbędą się w dniu 16 grud­nia br. (nie­dziela), o godzinie 10:00 w Kościele Parafial­nym p.w. św. Mał­gorzaty w Kościelcu oraz o godzinie 13:30 w Kościele Parafial­nym p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości.

Koncert
Występy w Kościelcu i Pako­ści wchodzą w reper­tuar 120 kon­cer­tów odbywających się w ramach promocji projektu „Dziedzic­two kul­turowe wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego – wspar­cie opieki nad zabyt­kami w 2012 roku”. Pomysłodawcą tych spo­tkań artystycz­nych jest Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

ct

Capella Torunien­sis jest kameralną orkiestrą, która powstała z inicjatywy dyrek­tora artystycz­nego Filipa Wroniszew­skiego w 2009 roku. Główną ideą powstania orkiestry jest wykonywaniei propagowanie muzyki daw­nej w regionie i poza nim. Charak­terystyczną cechą zespołu jest jego brzmienie, które uzyskano dzięki zestawieniu instrumen­tów smycz­kowych i współ­czesnej kon­struk­cji z barokowymi smycz­kami i strunami jelitowymi. Reper­tuar wykonywany przez orkiestrę obej­muje prze­dział epokowy od póź­nego renesansu poprzez barok do wczesnego klasycyzmu włącz­nie.
Więcej infor­macji znajdą Pań­stwo na stronie http://​www​.projekt​.tos​.art​.pl/.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD