Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Bez­piecz­nie na rowerze

Jak poruszać się na rowerze aby robić to bez­piecz­nie? W Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści w ramach promocji projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość– Alek­san­drowo, gm. Bar­cin” odbyły się rowerowe prelekcje.

W dniu dzisiej­szym uczniowie klas czwar­tych ze Szkół Pod­stawowych z terenu Gminy Pakość poznali zasady bez­piecz­nej jazdy rowerem. Zajęcia, zor­ganizowane przez Urząd Miej­ski w Pako­ści, poprowadziły aspirant Izabela Woszczak-​Lewicka i aspirant Anna Gret­zman z Komendy Powiatowej Policji w Ino­wrocławiu.

Pod­czas spo­tkania roz­mawiano nie tylko o prze­pisach i znakach drogo­wych, ale także o tym, w co powinien być wyposażony rower i jak udzielać pierw­szej pomocy. Funk­cjonariuszki mówiły także o tym, jak ważne jest używania kamizelek odblaskowych oraz kasków ochron­nych.

Na zakoń­czenie zajęć uczniowie odpowiadali na pytania kon­kur­sowe. Każdy z uczniów otrzymał opaskę odblaskową oraz wylosował gadżet rowerowy, który sfinan­sowany został ze środ­ków budżetu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

poziom kolor.jpeg

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD