Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Dodatek osłonowy

Szanowni Pań­stwo,
Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że będzie realizował tj. przyj­mował i roz­patrywał wnioski na dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tar­czy antyin­flacyj­nej, który ma zniwelować rosnące ceny ener­gii, gazu i żyw­no­ści. Zgod­nie z zaproponowanymi prze­pisami, będzie on przy­sługiwał gospodar­stwu domowemu, którego prze­ciętne miesięczne dochody nie prze­kraczają 2100 zł w gospodar­stwie jed­noosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodar­stwie wieloosobowym.
Więcej infor­macji o dodatku osłonowym można uzyskać pod numerem 52 351 81 37 lub na stronie inter­netowej www​.opspakosc​.pl

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD