Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści przy­pomina, iż w tym roku nie trzeba składać kolej­nego wniosku o wypłatę świad­czenia wychowaw­czego 500 plus.

W opar­ciu o wnioski złożone w ubiegłym roku tj. od lipca 2019 r., świad­czenia wychowaw­cze zostały przy­znane do 31 maja 2021 r.

Z uwagi na powyż­sze, wnioski dotyczące świad­czenia 500 plus na nowy okres świad­czeniowy trzeba będzie składać w przy­szłym roku tj. od lutego 2021 r. w for­mie elek­tronicz­nej, od marca 2021 r. w for­mie papierowej.

Jed­nocześnie infor­mujemy, iż rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie pobierali świad­czenia wychowaw­czego 500 plus, w każ­dej chwili mogą złożyć wniosek na ww. świad­czenie. Wszel­kich infor­macji dotyczących programu Rodzina 500 plus, udziela Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14, (52) 35181-​37.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD