Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Pakość – miasto monitorowane

Gmina Pakość w miesiącu listopadzie 2012 r. zakoń­czyła działania w zakresie moder­nizacji miej­skiego sys­temu monitoringu, które polegały na wymianie rejestratora oraz sys­temu prze­kazywania sygnału wizyj­nego i sterowania kamerami.

Wynikiem tych działań będzie wzmoc­nienie bez­pieczeń­stwa publicz­nego poprzez umoż­liwienie służ­bom prewen­cyj­nym Komisariatu Policji w Pako­ści korzystania z bieżącego pod­glądu oraz zarejestrowanych zdarzeń z kamer roz­miesz­czonych na terenie miasta.

Moder­nizacja sys­temu umoż­liwia jego dal­szą roz­budowę o kolejne punkty kamer, które już w 2013 roku zostaną zain­stalowane na terenie miasta i jego obrzeżach, co znacząco wpłynie na poprawę bez­pieczeń­stwa i porządku publicznego.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD