Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2017

W dniach 1719 paź­dzier­nika br. na terenie miasta i Gminy Pakość prze­prowadzona zostanie akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2017″ mająca na celu wykrycie i usuniecie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci rodziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budyn­kach przez Pol­ską Spółkę Gazow­nic­twa oddz. Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy. Prosimy o zapoznanie się z tre­ścią zawiadomienia.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2017

Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Dla zwięk­szenia bez­pieczeń­stwa ruchu drogo­wego na skrzyżowaniu drogi wojewódz­kiej nr 251 i ulicy Cmen­tar­nej pojawił się aktywny znak „A7 ustąp pierw­szeń­stwa”.

Czytaj więcej: Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Będą dodat­kowe patrole policji

Wzorem lat ubiegłych Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mar­cin Rataj­czak pod­pisali poro­zumienie finan­sowe w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Krajowa Mapa Zagrożen Bezpieczeństwa

W związku z uruchomieniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bez­pieczeń­stwa publikujemy odnośnik do ww. narzędz­nia, dzięki któremu dowiemy się, gdzie i jakie występują zagrożenia bez­pieczeń­stwa. Miesz­kańcy danego regionu także mogą prze­kazywać infor­macje o zagrożeniach w swojej okolicy.

klik­nij…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD