Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

Zapraszamy miesz­kań­ców Pako­ści i okolic, w szczegól­no­ści w wieku 5065 lat na bez­płatne spo­tkanie informacyjno-​edukacyjne dotyczące profilak­tyki raka jelita grubego oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, które odbędzie się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści w dniu 04.10.2018 r. o godz. 15.00.

Czytaj więcej: Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

100 mln na sprzęt dla OSP w całym kraju — 64 tys. dla OSP w Pakości.

W maju 2018 roku ruszył ogól­nopol­ski program, dzięki któremu do Ochot­niczych Straży Pożar­nych w całym kraju trafi sprzęt ratow­niczy o war­to­ści ponad 100 milionów złotych. Zgod­nie z realizowanym przez Minister­stwo Sprawiedliwo­ści programem „Fun­dusz Sprawiedliwo­ści”, o wspar­cie mogły się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu. Za ich pośred­nic­twem w ramach wymaganego wkładu własnego na poziomie 1% war­to­ści całego zadania, sprzęt ratow­niczy dla ratowania życia i zdrowia ludzi trafi do poszczegól­nych jed­nostek OSP. Mak­symalna pula środ­ków do wykorzystania dla woj. kujawsko-​pomorskiego wyniosła 5 300 000, 00 zł dla powiatu Ino­wrocław­skiego 300 000, 00 zł. W ramach ogłoszonego kon­kursu można kupić wyłącz­nie wyposażenie i urządzenia ratow­nic­twa, nie­zbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bez­pośred­nio na miej­scu popeł­nienia prze­stęp­stwa, tj. defibrylatory, torby ratow­nicze, zestaw ratow­nic­twa tech­nicz­nego lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojaz­dów. Ofertę do Fun­duszu Sprawiedliwo­ści za pośred­nic­twem ser­wisu inter­netowego wit​kac​.pl w imieniu Gminy Pakość, w dniu 30 maja 2018 roku złożył Inspek­tor ds. obron­nych i zab. ppoż. – Pan Andrzej Idziaszek.

Umowę w dniu 28 czerwca2018 roku w Toruniu pod­pisali: Bur­mistrz Pako­ści – Wiesław Koń­czal przy kontr­asygnacie Skarb­nika Gminy Pani Anny Kruszki i Pan dr Mikołaj Paw­lak — Dyrek­tor Depar­tamentu Spraw Rodzin­nych i Nie­let­nich Minister­stwa Sprawiedliwo­ści. W dniu 12 lipca 2018 roku na wyod­ręb­nione konto Gminy Pakość wpłynęły środki finan­sowe. Następ­nie wysłano zapytanie cenowe na dostawę zestawu ratow­nic­twa tech­nicz­nego oraz wybór dostawcy sprzętu, z którym w dniu 06 sierp­nia 2018 roku pod­pisano stosowną umowę. Zestaw trafił do Gminy Pakość w dniu 24 sierp­nia br. Ustalono, że uroczyste prze­kazanie oraz poświęcenie przez Prymasa Pol­ski ks. abp Woj­ciecha Polaka nastąpi w dniu 16 września 2018 roku pod­czas uroczysto­ści obchodów 390 lecia Kal­warii Pakoskiej. Na uroczyste prze­kazanie zaproszono rów­nież przed­stawiciela Ministra Sprawiedliwości.

Jed­nostka Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści w ramach w/​w programu pozyskała zestaw ratow­nic­twa tech­nicz­nego firmy WEBER o wysokiej klasie za kwotę 64 000, 00 tysięcy złotych. W skład, wchodzą: roz­pieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicz­nych, zestaw węży hydraulicznych.

Pik­nik rodzinny „Stop przemocy„

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, Minister­stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo­łecz­nej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Roz­woju” w Pako­ści zapraszają na pik­nik rodzinny pn. „Stop przemocy”.

Czytaj więcej: Pik­nik rodzinny „Stop prze­mocy„

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD