Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

PRZE­MOC — szukaj pomocy

 1. Zespół Inter­dyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Prze­mocy w Rodzinie w Pako­ści
  ul.Inowrocławska 14, telefon alar­mowy całodobowy 884 905 910.

 2. Nie­bieska Linia-​Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Prze­mocy w Rodzinie ”
  telefon 800154-​030, adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
  http://​www​.nie​bieskalinia​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl/

 3. Biuro Wspar­cia Rodziny i Prze­ciw­działania Prze­mocy w Urzędzie Mar­szał­kow­skim Woj. Kujawsko-​Pomorskiego,
  Toruń ul.Skłodowskiej-Curie 73, tel. 56 65913-​99

Nowy wóz dla pakoskiej OSP

Już wkrótce, za kilka dni, nowy wóz strażacki otrzymają pakoscy strażacy. Po wielu staraniach udało się zebrać wymaganą kwotę pieniędzy, których wydatną część stanowiła dotacja z budżetu gminy Pakość i nasze OSP dys­ponować będzie nowoczesną i dobrze wyposażoną jed­nostką, przy­datną nie tylko w gaszeniu pożarów, ale rów­nież w innego rodzaju akcjach ratowniczych.

Czytaj więcej: Nowy wóz dla pakoskiej OSP

Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Trwają prace przy roz­budowie miej­skiego sys­temu monitoringu, polegające na zwięk­szeniu obszarów objętych monitorin­giem wizyj­nym oraz dostosowaniu kamer i łączy sygnałowych do tech­nologii cyfrowej umoż­liwiającej rejestrowanie zdarzeń w jako­ści HD.

Czytaj więcej: Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zgod­nie z poro­zumieniem zawar­tym pomiędzy Minister­stwem Pracy i Polityki Spo­łecz­nej a Gminą Pakość, przy­stępuje do realizacji zadania publicz­nego pt. „Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jed­nostek Samorządu Terytorial­nego w Tworzeniu Sys­temu Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie” w 2015 r.

Czytaj więcej: Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD