Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

W dniu 20 marca na terenie całego kraju będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ust­nej. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezydenta Pol­skiego Towarzystwa Stomatologicz­nego Pani prof. dr hab. Marzeny Dominiak.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ust­nej

Poro­zumienie na dodat­kowe patrole podpisane

Wzmoc­nienie poczucia bez­pieczeń­stwa Pako­ścian i odwiedzających nasze miasto turystów to priorytet postawiony nie tylko przed służ­bami takim jak Policja ale także władzami miasta, które aktyw­nie wspierają podej­mowane w tym zakresie działania.

Czytaj więcej: Poro­zumienie na dodat­kowe patrole pod­pisane

Apel dla kierowców

W związku z roz­poczęciem prac związanych z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno na ul. Rynek prosi się o nie­po­zostawianie aut na miej­scach par­kin­gowych przy­ległych do miej­sca robót. Pozostawienie auta utrud­nia prowadzenia prac oraz grozi ewen­tual­nym uszkodzeniem samochodu.

Czytaj więcej: Apel dla kierow­ców

Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2017

W dniach 1719 paź­dzier­nika br. na terenie miasta i Gminy Pakość prze­prowadzona zostanie akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2017″ mająca na celu wykrycie i usuniecie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci rodziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budyn­kach przez Pol­ską Spółkę Gazow­nic­twa oddz. Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy. Prosimy o zapoznanie się z tre­ścią zawiadomienia.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2017

Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Dla zwięk­szenia bez­pieczeń­stwa ruchu drogo­wego na skrzyżowaniu drogi wojewódz­kiej nr 251 i ulicy Cmen­tar­nej pojawił się aktywny znak „A7 ustąp pierw­szeń­stwa”.

Czytaj więcej: Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD