Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji

Wzorem lat ubiegłych Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mar­cin Rataj­czak pod­pisali poro­zumienie finan­sowe w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Uzależnienia

Pod­stawowe infor­macje nt. profilak­tyki uzależnień.

TELEPORADY do odwołania!

PUNKT KON­SUL­TACYJNY ds. UZALEŻ­NIEŃ, PAKOŚĆ UL.INOWROCŁAWSKA 14, TEL. (052)35 18 152, kom.797 695 314

DYŻURY:

PONIEDZIAŁEK (ds. uzależ­nień) 11.3014.30 tel.606718078 Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
WTOREK (ds. nar­komanii) 13.3015.30 tel.663202472
WTOREK (ds. alkoholizmu) 16.3019.30 tel.570804039
ŚRODA (grupa wspar­cia) 14.0016.30 tel.668847131
CZWAR­TEK (pomoc indywid.) 13.3016.00 tel. 668847131
CZWAR­TEK (ds. alkoholizmu) 16.0019.00 tel.570804039
PIĄTEK (psycholog) 13.3015.30 tel.505291220.

oraz
Gminna Komisja Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych w Pako­ści ul. Rynek 4, tel.52 307 05 83.

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w kam­panii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Gmina Pakość otrzymała cer­tyfikat za przy­łączenie się do kam­panii Zachowaj Trzeźwy Umysł (edycja 2021) realizowanej pod hasłem „W poszukiwaniu szczę­ścia”.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogól­nopol­ska kam­pania podej­mująca problem profilak­tyki uzależ­nień organizowana przez Stowarzyszenie Producen­tów i Dzien­nikarzy Radiowych oraz Fun­dację „Trzeźwy Umysł”. Jej celem jest promowanie kon­struk­tyw­nych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrak­cyj­nych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecz­nych, będących alter­natywą dla róż­nego rodzaju patologii.

Kam­pania realizuje swoje cele poprzez ścisłą współ­pracę z samorządami lokal­nymi w całym kraju. W tym gronie jest rów­nież Gmina Pakość, która za pośred­nic­twem Gmin­nej Komisji Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych, od lat włącza się w profilak­tyczne działania na rzecz młodych ludzi.

Tegoroczna edycja skierowana była dla uczniów klas I-​VIII oraz ich rodziców/​opiekunów, a także nauczycieli miała za zadanie ochronę młodych ludzi przed negatyw­nymi skut­kami wywołanymi izolacją spo­łeczną spo­wodowaną przez pan­demię COVID-​19.

W ramach Kam­panii ZTU „W poszukiwaniu szczę­ścia” placówki oświatowe otrzymały:

1. Dostęp online do 4 krót­kich fil­mów, roz­mów prowadzonych z eks­per­tem o profilaktyce,

2. Dostęp online do materiałów kam­panii, tj. scenariuszy zajęć dla nauczycieli, kart pracy dla uczniów przy­stosowanych do 3 grup wiekowych:

- kl. I-​III „Uczucia i emocje”, „Wyspa szczęścia”,

- kl. IV-​VI „Rodzinne więzi”, „Droga do celu”,

- kl. VII-​VIII „Uczę się myśleć pozytyw­nie”, „Znam swoją wartość”.

3. Ulotki edukacyjne dla rodziców.

4. Plakaty profilaktyczno-​motywujące.

certyfikat

Czytaj więcej: Uzależ­nienia

Krajowa Mapa Zagrożen Bezpieczeństwa

W związku z uruchomieniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bez­pieczeń­stwa publikujemy odnośnik do ww. narzędz­nia, dzięki któremu dowiemy się, gdzie i jakie występują zagrożenia bez­pieczeń­stwa. Miesz­kańcy danego regionu także mogą prze­kazywać infor­macje o zagrożeniach w swojej okolicy.

klik­nij…

Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Wojewódz­two Kujawsko-​Pomorskie oraz Bur­mistrz Pako­ści wspól­nie realizują program zdrowotny pod nazwą „Program profilak­tyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w opar­ciu o szczepienia prze­ciwko pneumokokom w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Mając na uwadze ochronę dzieci przed cięż­kimi zakażeniami, zapraszam rodziców i dzieci w wieku od 24miesiąca życia do 36 miesiąca życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką prze­ciw pneumokokom, a są miesz­kań­cami naszej gminy do skorzystania z oferty w ramach powyż­szego Programu.

Czytaj więcej: Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

28 kwietnia br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości odbyło się spotkanie w ramach projektu „Rodzina 500 plus”, w których udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści – Wiesław Kończal,zastępca Bur­mistrza – Szymon Łep­ski oraz Kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy – Mariusz Jarzynow­ski, Wojewoda Kujawsko-​Pomorski – Mikołaj Bog­danowicz, Dyrek­tor Wydziału Polityki Spo­łecz­nej Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego – Dorota Hass.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD