Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji


W dniu 20 lutego br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zostało pod­pisane poro­zumienie dotyczące dodat­kowych patroli policyj­nych na ten rok. Gminę Pakość reprezen­tował bur­mistrz Wiesław Koń­czal, natomiast Komendę Powiatową Policji w Ino­wrocławiu inspek­tor Wiesław Dzierbicki.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Zebranie sprawoz­daw­cze Ochot­niczej Straży Pożarnej

W dniu 21 lutego br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyło się zebranie sprawoz­daw­cze jed­nostki Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści. Na zebranie przy­byli: zastępca komen­danta powiatowego PSP z Ino­wrocławia Rafał Wesołek, komen­dant Komisariatu Policji w Pako­ści Prze­mysław Tulibacki, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tade­usz Grupa, radna powiatu ino­wrocław­skiego Maria Żukow­ska, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści oraz dyrek­torzy szkół Pod­stawowej i Gim­nazjum w Pako­ści, nie zabrakło także honorowych i wspierających jed­nostkę OSP, druhów.

Czytaj więcej: Zebranie sprawoz­daw­cze Ochot­niczej Straży Pożar­nej

W naj­bliż­szych godzinach czeka nas silny wiatr !

Wydział Zarządzania Kryzysowego UW prze­kazał gminie Pakość ostrzeżenie meteorologiczne , które mówi o praw­dopodob­nym (w 90%) wystąpieniu sil­nego wiatru o pręd­ko­ści od 3550 km/​h, w porywach do 95 km/​h.

Czytaj więcej: W naj­bliż­szych godzinach czeka nas silny wiatr !

Będą dodat­kowe patrole policji w naszej gminie

W miniony czwar­tek, 14 lutego br., pod­pisano poro­zumienie w sprawie dodat­kowych patroli policji w 2013 roku. Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu zobowiązała się do utworzenia 90 dodat­kowych patroli policyj­nych, które obejmą swoim działaniem teren całej gminy.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji w naszej gminie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyw­dzonym Przestępstwem

Minister­stwo Sprawiedliwo­ści w dniach 25.02.2013 r. — 02.03.2013 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyw­dzonym Prze­stęp­stwem”. Zasad­niczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczegól­nej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzyw­dzonych prze­stęp­stwem. Koor­dynacją działań w ramach obchodów zaj­mować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzyw­dzonych Prze­stęp­stwem. W tych dniach osoby pokrzyw­dzone prze­stęp­stwem będą mogły korzystać z bez­płat­nych porad i infor­macji udzielanych przez praw­ników, psychologów i innych specjalistów.

Dyżury specjalistów będą odbywały się w Ośrod­kach Pomocy dla Osób Pokrzyw­dzonych Prze­stęp­stwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:0018:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:0013:00. Lista Ośrod­ków i ich adresy znaj­dują się na stronie inter­netowej Minister­stwa Sprawiedliwo­ści oraz na stronie www​.pokrzyw​dzeni​.gov​.pl

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD