Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Pakoscy policjanci namierzyli wan­dali kapliczek

W sprawę zamieszane są dwie osoby nie­let­nie w wieku 14 lat. Jak ustalili policjanci pomysł nastolat­ków, by dokonać znisz­czeń wynikał z … nudy. Teraz ich sprawą zaj­mie się sąd rodzinny i nieletnich.

Czytaj więcej: Pakoscy policjanci namierzyli wan­dali kapliczek

Wnioski o świad­czenie 500+

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że wnioski o przy­znanie świad­czenia wychowaw­czego 500 plus na nowy okres świad­czeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć w następującym terminie:

Czytaj więcej: Wnioski o świad­czenie 500+

OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubezwłasnowolnionej

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KAN­DYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁ­KOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

ZADANIA OPIEKUNA
Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i mająt­kowych osoby nad którą sprawuje się opiekę. Do zadań należy szczegól­nie dbanie o środki do życia osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej (w razie ich braku powinno się dochodzić dla niej odpowied­nich świad­czeń), sprawowanie zarządu nad jej mająt­kiem: m.in. poprzez spo­rządzenie inwen­tarza majątku osoby ubez­własnowol­nionej, przed­stawienie go sądowi, a następ­nie nad­zór nad nim, dbanie o opiekę lekar­ską — tak aby osoba cał­kowicie ubez­własnowol­niona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych, reprezen­towanie wobec osób trzecich, składanie oświad­czeń woli.

Czytaj więcej: OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD