Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu 05.11.2020 w Przy­chodni Lekar­skiej „MEDICUS” ul. św. Jana 19 w Pako­ści od godz. 14:00 do godz. 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śród­gał­kowego
dla Miesz­kań­ców gminy. OBOWIĄZ­KOWE zapisy osobi­ście lub telefoniczne pod nr. 525665858.

Czytaj więcej: Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śród­gał­kowego

Ogól­nopol­skie badanie ankietowe pn. Wzory kon­sump­cji alkoholu

Infor­mujemy, że na zlecenie Pań­stwowej Agen­cji Roz­wiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ankieterzy firmy DANAE Sp. z o.o prowadzą obec­nie wywiady w ramach ogól­nopol­skiego badania ankietowego pn. Wzory kon­sump­cji alkoholu.

Czytaj więcej: Ogól­nopol­skie badanie ankietowe pn. Wzory kon­sump­cji alkoholu

Złodziej grasuje po Parku Kulturowym

Z poniedziałku na wtorek nie­znany sprawca ukradł dwie sztuki lamp iluminacyj­nych oświetlających kaplicę „Wniebo­wzięcia Naj­święt­szej Marii Panny”, natomiast w dniu dzisiej­szy łupem złodzieja padły kolejne cztery sztuki, które oświetlały kaplicę „Drugi Upadek”.

Czytaj więcej: Złodziej grasuje po Parku Kul­turowym

Kierowco uważaj — nastąpiła zmiana organizacji ruchu!

W celu zapobiegania kolizjom drogo­wym i polep­szenia bez­pieczeń­stwa w ruchu drogo­wym, na zlecenie Gminy Pakość nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na całym odcinku drogi gmin­nej od drogi wojewódz­kiej nr 251 do drogi wojewódz­kiej nr 255 oraz na ulicach Polna, Lesz­czyń­skiego, Han­kiewicza, Radłow­ska, Kwiatowa, Krótka.

Czytaj więcej: Kierowco uważaj — nastąpiła zmiana organizacji ruchu!

Przed­stawicielom OSP wręczono promesy na zakup sprzętu

Pod­czas uroczysto­ści w Komen­dzie Powiatowej PSP w Ino­wrocławiu odznaczeniami i promesami uhonorowano strażaków i jed­nostki OSP z powiatów: ino­wrocław­skiego, mogileń­skiego, alek­san­drow­skiego, żniń­skiego, radziejow­skiego oraz z Torunia.

Czytaj więcej: Przed­stawicielom OSP wręczono promesy na zakup sprzętu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD