Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści przy­pomina, iż w tym roku nie trzeba składać kolej­nego wniosku o wypłatę świad­czenia wychowaw­czego 500 plus.

Czytaj więcej: Komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej

Przy­mowanie wniosków na świadczenia

Infor­mujemy, że Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, od 1 sierp­nia przyj­muje w for­mie tradycyj­nej tj. papierowej wnioski na świad­czenia: Dobry Start, Rodzinne, Fun­dusz Alimen­tacyjny, w punk­cie Obsługi Klienta.

Czytaj więcej: Przy­mowanie wniosków na świad­czenia

Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

„Zła decyzja odbiera życie” to akcja profilak­tyczna skierowana głów­nie do kierujących pojaz­dami. Właśnie z myślą o tej grupie uczest­ników ruchu powstał spot uświadamiający, że manewr wyprzedzania jest jed­nym z naj­trud­niej­szych i nie­bez­piecz­nych manew­rów wykonywanych pod­czas jazdy samochodem.

Czytaj więcej: Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Infor­muję, że w gminie Pakość prowadzona jest dezyn­fek­cja naj­czę­ściej uczęsz­czanych miejsc publicznych.

Czytaj więcej: Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Szanowni Pań­stwo,
Od dzisiaj każda osoba w miej­scu publicz­nym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszyst­kich, którzy znaj­dują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miej­scach świad­czenia usług oraz w zakładach pracy.

Czytaj więcej: Obowiązek zakrywania ust i nosa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD