Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy samo­chód dla Ochot­niczej Straży Pożarnej

Na mocy poro­zumienia w sprawie przy­gotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratow­nicze – zakup pojaz­dów dla jed­nostek Ochot­niczych Straży Pożar­nej – etap IV” z dnia 13 sierp­nia 2020 roku, które Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści zawarła z Wojewódz­kim Związ­kiem Ochot­niczej Straży Pożar­nej Rzecz­pospolitej Pol­skiej wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści otrzymała dofinan­sowanie na zakup lek­kiego samo­chodu ratowniczo-​gaśniczego.

Czytaj więcej: Nowy samo­chód dla Ochot­niczej Straży Pożar­nej

Tur­niej gmin „Czer­wony Szlak Życia„

Z okazji obchodzonego 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy Regionalne Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy zaprasza Pań­stwa Gminę do udziału w VI już edycji Tur­nieju Gmin „Czer­wony Szlak Życia”.

Czytaj więcej: Tur­niej gmin „Czer­wony Szlak Życia„

Kon­kurs „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”

Bez­pieczeń­stwo w ruchu drogo­wym jest zawsze ważne dla każ­dego jego uczest­nika. Istotną sprawą jest to, aby pod­stawowych prze­pisów uczyć się od naj­młod­szych lat. Stąd powiatowy kon­kurs pod nazwą „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”.

Czytaj więcej: Kon­kurs „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”

Otwórz się na pomoc

Urząd Miej­ski w Pako­ści wraz z Gminną Komisją Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych w Pako­ści przy­łączył się do kam­panii spo­łecz­nej „Otwórz się na pomoc”. W celu wspar­cia zdrowia psychicz­nego w czasach pan­demii zamówiliśmy dwa filmy dot. tematyki depresji szczegól­nie w czasie pandemii.

Czytaj więcej: Otwórz się na pomoc

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD