Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Uzależ­nienia

Pod­stawowe infor­macje nt. profilak­tyki uzależnień.

Pierw­sza część kam­panii trafiła już do Pań­stwa, był to link do filmu animowanego dot. depresji, jako skutku ubocz­nego pan­demii. Kolejna cześć dot. choroby alkoholowej, która jest chorobą śmier­telną, nie­uleczalną, dotyka ludzi nie­zależ­nie od statusu material­nego, miej­sca zamiesz­kania czy wieku.

I tu mamy dla młodzieży, i nie tylko — IDOC — grywalny, interak­tywny film. Scenariusz — chłopak, świeżo upieczony osiem­nastolatek , stanie przed kil­koma, z pozoru błahymi wyborami: Mocny czy słaby alkohol? Impreza, czy powrót do domu? Każda z tych decyzji będzie miała swoje kon­sekwen­cje. Nasz interak­tywny film pozwoli każ­demu uczest­nikowi (uczniowie) gry zadecydować o jego losach.

Na końcu znaj­dziecie też Pań­stwo adresy miejsc w Pako­ści, gdzie należy szukać pomocy.

https://​ino​wroc​law​.naszemiasto​.pl/​g​m​i​n​a​-​p​a​k​o​s​c​-​o​t​w​o​r​z​-​s​i​e​-​n​a​-​p​o​m​o​c​-​a​l​k​o​h​o​l​/​r​e

pdfWniosek o leczenie43.67 KB

img20210915 14212685

EPSON002EPSON002


cert

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD