Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Ważna infor­macja dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści kon­tynuuje w roku bieżącym realizację programu „Asystent osobisty osoby nie­peł­nospraw­nej”, który finan­sowany jest ze środ­ków fun­duszu solidar­no­ściowego. Celem programu jest wspar­cie osób nie­peł­nospraw­nych w wykonywaniu codzien­nych czyn­no­ści oraz funk­cjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asysten­cji osobistej mogą być świad­czone przez 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygo­dniu, przy czym program określa limity godzin w zależ­no­ści od rodzaju i stop­nia nie­peł­nospraw­no­ści.

Uczest­nik Programu nie ponosi odpłat­no­ści za świad­czone usługi, dodat­kowo ma moż­liwość wskazania kan­dydata na asystenta, speł­niającego kryteria określone w Programie, którego Ośrodek zatrudni na umowę zlecenie.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści posiada ostat­nie wolne miej­sca dla osób ze znacz­nym stop­niem nie­peł­nospraw­no­ści. Zain­teresowani proszeni są o składanie wniosków na Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub kon­takt tel. pod nr 523590122, 52 3518137 wew. 26.

Uwaga!
Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby nie­peł­nospraw­nej, opiekun osoby star­szej, opiekun medyczny, pielęgniarka, lub posiadające 6 miesięczne udokumen­towane doświad­czenie w udzielaniu bez­pośred­niej pomocy osobom nie­peł­nospraw­nym, zain­teresowane świad­czeniem usług asystenc­kich w ramach umowy zlecenia zachęcamy do składania ofert na Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD