Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Zgłoś się do udziału w programie zapobiegania upad­kom dla seniorów

Gmina Pakość we współ­pracy z Wojewódz­twem Kujawsko-​Pomorskim przy­stępuje do realizacji programu polityki zdrowot­nej pn.: „Program zapobiegania upad­kom dla seniorów w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”.

Program jest adresowany do seniorów od 60 roku życia z terenu powiatu ino­wrocław­skiego, którzy zostaną zakwalifikowani do grup ćwiczeniowych na pod­stawie wcześniej prze­prowadzonych badań i testów przez lekarzy i specjalistów z Regional­nego Ośrodka Medycyny Spor­towej SPOR­TVITA” Sp. z o.o. w Byd­gosz­czy.

Celem zajęć jest poprawa kon­dycji i spraw­no­ści seniorów w ramach działań proz­drowot­nych poprzez zmniej­szenie podat­no­ści na urazy oraz zmniej­szenie liczby upad­ków i urazów. Zajęcia prowadzane będą przez cer­tyfikowanych trenerów w for­mie ćwiczeń: wydol­no­ściowych, siły mięśniowej, rów­nowagi i roz­ciągających w okresie od paź­dzier­nika do grud­nia 2021 r.

Zgłoszenia osób zain­teresowanych udziałem w Programie są przyj­mowane do 7 września br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści pod nr telefonów: 052 566 60 84, w godzinach urzędowania. W celu rejestracji do Programu należy podać dane iden­tyfikacyjne oraz dane kon­tak­towe.

Kwalifikacja do programu odbędzie się dnia 15 września br. od godziny 14.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Bez tytulu

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD