Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

„Zła decyzja odbiera życie” to akcja profilak­tyczna skierowana głów­nie do kierujących pojaz­dami. Właśnie z myślą o tej grupie uczest­ników ruchu powstał spot uświadamiający, że manewr wyprzedzania jest jed­nym z naj­trud­niej­szych i nie­bez­piecz­nych manew­rów wykonywanych pod­czas jazdy samochodem.

W 2019 roku na drogach woj. kujawsko-​pomorskiego w wyniku nie­prawidłowego wyprzedzania doszło do 63 wypad­ków drogo­wych, w których zginęły 22 osoby, a 65 osób zostało rannych.

Ofiary śmier­telne wypad­ków, których powodem jest nie­prawidłowe wyprzedzanie stanowią 13% wszyst­kich ofiar śmier­tel­nych wypad­ków za 2019 rok. Jak wynika z policyj­nych statystyk, wyprzedzanie jest jedną z trzech głów­nych przy­czyn wypad­ków drogowy, w których giną ludzie.

Manewr wyprzedzania jest jed­nym z naj­trud­niej­szych i nie­bez­piecz­nych manew­rów wykonywanych w ruchu drogo­wym, szczegól­nie na drodze dwukierun­kowej, dlatego też w trak­cie jego wykonywania należy zachować szczególną ostroż­ność. Manewr wyprzedzania można podzielić na 3 etapy:

Przy­gotowanie do wyprzedzania — należy upew­nić się, czy ist­nieje odpowied­nia widocz­ność na drodze, czy jest odpowied­nia ilość wol­nego miej­sca, czy zdążymy wyprzedzić pojazd zanim z naprzeciwka nad­jedzie inny pojazd, zwłasz­cza w sytuacji, gdy pod­czas wyprzedzania musimy zjechać na pas ruchu prze­znaczony dla kierunku prze­ciw­nego. Musimy upew­nić się czy pojazd jadący za nami nie roz­począł wcześniej manewru wyprzedzania oraz czy kierujący jadący przed nami nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
Wyprzedzanie — jadąc obok pojazdu wyprzedzanego należy uważać, aby zachować bez­pieczny odstęp. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniej­szy niż 1 m. Kierun­kow­skaz powinien już być wyłączony.
Zachowanie po wyprzedzeniu — ostat­nia faza polega na włączeniu prawego kierun­kow­skazu, upew­nieniu się, że przy zjeż­dżaniu w prawo przed pojazd wyprzedzany nie zajedziemy mu drogi, a następ­nie wyłączeniu kierunkowskazu.

Prze­pisy stanowią, że zabrania się wyprzedzania pojazdu sil­nikowego jadącego po jezdni:

- przy dojeż­dżaniu do wierz­chołka wzniesienia,
— na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegaw­czymi,
— na skrzyżowaniu, z wyjąt­kiem skrzyżowania o ruchu okręż­nym lub na którym ruch jest kierowany.

Manewr wyprzedzania może objąć więcej niż jeden pojazd naraz. Kierującemu pojaz­dem wyprzedzanym nie wolno przy­spieszać zarówno w momen­cie gdy jest wyprzedzany, jak i bez­pośred­nio po wyprzedzeniu.

Policjanci apelują:

Kierowco, upew­nij się przed wyprzedzaniem, czy ist­nieje odpowied­nia widocz­ność na drodze, czy jest odpowied­nia ilość wol­nego miej­sca na drodze, czy zdążysz wyprzedzić pojazd zanim z naprzeciwka nad­jedzie inny pojazd, a przede wszyst­kim, czy Twój manewr nie stworzy zagrożenia bez­pieczeń­stwa dla innych uczest­ników ruchu drogo­wego. Zatem, podej­muj na drodze WŁA­ŚCIWE DECYZJE!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD