Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Zmiana numerów rachun­ków ban­kowych — ubez­pieczenie spo­łeczne rolników

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku ban­kowego dla wpłat składek na ubez­pieczenie spo­łeczne rol­ników (tj. ubez­pieczenie emerytalno-​rentowe oraz wypad­kowe, chorobowe i macierzyń­skie).
Dla wpłat składek na ubez­pieczenie zdrowotne (dotyczy to płat­ników, którzy są zobowiązani do samodziel­nego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.

Czytaj więcej: Zmiana numerów rachun­ków ban­kowych — ubez­pieczenie spo­łeczne rol­ników

Zachęcamy do udziału w szkoleniu „Inten­syfikacja zasad bioasekuracji na terenie gospodarstw„

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ino­wrocławiu zaprasza na szkolenie z zakresu „inten­syfikacji zasad bioasekuracji na terenie gospodarstw”. Szkolenie ma na celu zwięk­szenie ochrony przed afrykań­skim pomorem świń w gospodar­stwach w Polsce.

Czytaj więcej: Zachęcamy do udziału w szkoleniu „Inten­syfikacja zasad bioasekuracji na terenie gospodarstw„

Spo­tkanie ws. nawożenia gleb

Mobilne laboratorium od ANWILU ponow­nie odwiedzi 10 pol­skich miej­scowo­ści, w których eks­perci spo­tkają się z rol­nikami i podzielą się z nimi rekomen­dacjami w zakresie precyzyj­nego nawożenia, dostosowanego do uprawy i rodzaju gleby.

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws. nawożenia gleb

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2022 ROK

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2022 ROK

Szkolenie BDO

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu online pn. „Baza danych o produk­tach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produk­cji rol­niczej”, które odbędzie się na plat­for­mie edukacyj­nej Click­Meeting 22 kwiet­nia 2021 r. godz. 10:00.

Czytaj więcej: Szkolenie BDO

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD