Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Spo­tkanie ws. nawożenia gleb

Mobilne laboratorium od ANWILU ponow­nie odwiedzi 10 pol­skich miej­scowo­ści, w których eks­perci spo­tkają się z rol­nikami i podzielą się z nimi rekomen­dacjami w zakresie precyzyj­nego nawożenia, dostosowanego do uprawy i rodzaju gleby.

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws. nawożenia gleb

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2022 ROK

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2022 ROK

Szkolenie BDO

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu online pn. „Baza danych o produk­tach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produk­cji rol­niczej”, które odbędzie się na plat­for­mie edukacyj­nej Click­Meeting 22 kwiet­nia 2021 r. godz. 10:00.

Czytaj więcej: Szkolenie BDO

31 marca 2021 r. upływa ter­min na zakup kom­putera ze wspar­ciem ARiMR

Przy­pominamy rol­nikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu kom­puterowego, a jesz­cze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fak­turę potwier­dzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostar­czyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwiet­nia 2021 r. To są nie­zbędne warunki, aby roz­liczyć otrzymane wsparcie.

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradz­twa Rol­niczego w Ino­wrocławiu ogłasza nabór na szkolenie chemizacyjne dla rol­ników w zakresie stosowania środ­ków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD