Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­tkanie ws. nawożenia gleb

Mobilne laboratorium od ANWILU ponow­nie odwiedzi 10 pol­skich miej­scowo­ści, w których eks­perci spo­tkają się z rol­nikami i podzielą się z nimi rekomen­dacjami w zakresie precyzyj­nego nawożenia, dostosowanego do uprawy i rodzaju gleby.

W tym roku CAN­WIL TOUR odbędzie się pod hasłem „Postaw na jakość. Postaw na glebę.” Głów­nym celem akcji jest ponowne zwrócenie uwagi rol­ników na to, jak istot­nym dla uzyskania wysokiego i dobrego jako­ściowo plonu, jest świadome i precyzyjne nawożenie, dostosowane zarówno do rodzaju uprawy, jak i gleby.

Na pokładzie CAN­WIL BUSA każ­dorazowo wraz z przed­stawicielami ANWILU, jed­nego z naj­więk­szych producen­tów nawozów azotowych w Pol­sce, będą Maria Sikor­ska — autorka i prezen­terka programu „Agropasja” oraz uznany agronom, prof. Bog­dan Choj­nicki.

Porady eks­perc­kie przed­stawione zostaną rol­nikom zarówno w for­mie eks­perymen­tów i wykładów, jak rów­nież dys­kusji i wzajem­nej wymiany doświad­czeń. Dodat­kowo, korzystając z dar­mowych badań pH gleby, rol­nicy będą mieli moż­liwość zweryfikowania jako­ści pod­łoża, celem optymalizacji upraw. Aby wziąć udział w badaniu, wystar­czy odpowied­nio wcześnie odwiedzić mobilne laboratorium ANWIL (badanie wykonywane jest bez­płat­nie dla pierw­szych 50 chęt­nych osób) oraz przy­wieźć ze sobą około 0,5 kg gleby pobranej z głęboko­ści od 020 cm.

Przed­stawiamy listę lokalizacji, które tym razem odwiedzi CAN­WIL BUS:
- 25.05.2022 – Gach Agro, Promowa 14, 47214 Mech­nica
- 26.05.2022 – Osad­kow­ski – Cebul­ski, 59430 Wądroże Wiel­kie
- 27.05.2022 – Agromund – al. Kasz­tanowa 5, Dąbrowa Namysłow­ska, 46112 Świer­czów
- 31.05.2022 – Intrat – Brzozie 213, 87313 Brzozie
- 01.06.2022 – Ampol-​Merol – Kwieciszewo 37, 88321 Kwieciszewo
- 02.06.2022 – Adar – Św. Jana 21, 88170 Pakość
- 03.06.2022CN Mogilno – Obroń­ców Mogilna 3, 88300 Mogilno
- 09.06.2022CN Kielce, Fabryczna 1/​3, 27415 Kunów
- 10.06.2022 – TeamAgro Gospodar­stwo Rolne Wisz­niów, Wisz­niów 37, 22530 Mir­cze
- 1213.06.2022 – Krajowe Dni Pola Poświętne, Hen­ryka Sien­kiewicza 11, 09100 Płońsk.

6.Plakat Anwil tour 2022 Pakosc

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD