Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Rol­niku — zapraszamy na konferencję

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie ser­decz­nie zaprasza wszyst­kich zwolen­ników rol­nic­twa ekologicz­nego oraz żyw­no­ści ekologicz­nej na kon­feren­cję pn. „Innowacyjne roz­wiązania w rol­nic­twie ekologicz­nym – aktualne trendy i per­spek­tywy”. Wydarzenie on-​line dnia 3.12.2020r. godz. 10:00.

Czytaj więcej: Rol­niku — zapraszamy na kon­feren­cję

Drodzy rol­nicy przy­pominamy o obowiąz­kowym udziale w spisie rolnym

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Na wypeł­nienie obowiązku spisowego rol­nicy mają czas do końca listopada. Udział w spisie jest obowiąz­kowy i obej­muje wszyst­kie gospodar­stwa rolne prowadzące działal­ność rolniczą.

Czytaj więcej: Drodzy rol­nicy przy­pominamy o obowiąz­kowym udziale w spisie rol­nym

Dni Pola 2020

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 2023 czerwca br. Głów­nym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezen­tacja dorobku pol­skiej hodowli roślin oraz osiągnięć instytutów naukowych, uczelni i pod­miotów obsługujących rolników.

Czytaj więcej: Dni Pola 2020

Zasiłek opiekuń­czy dla ubez­pieczonego w KRUS

Kasa Rol­niczego Ubez­pieczenia Spo­łecz­nego infor­muje, że ubez­pieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dziec­kiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęsz­cza dziecko, albo nie­moż­no­ści sprawowania opieki przez nianię lub dzien­nego opiekuna z powodu COVID-​19 – przy­sługuje zasiłek opiekuń­czy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuż­szy niż 14 dni.

Czytaj więcej: Zasiłek opiekuń­czy dla ubez­pieczonego w KRUS

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD