Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Czytaj więcej: Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

Pomoc suszowa dla rol­ników poszkodowanych w 2018 r.

Ulotka infor­macyjna dla rol­ników poszkodowanych przez suszę na terenie naszego wojewódz­twa, o for­mach pomocy udzielanych przez rząd RP, a także infor­macja o wymaganych do złożenia dokumen­tach w Biurze Powiatowym ARiMR.

Czytaj więcej: Pomoc suszowa dla rol­ników poszkodowanych w 2018 r.

Nie­korzystne zjawisko atmos­feryczne — susza

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Pakość nie­korzyst­nego zjawiska atmos­ferycz­nego — suszy Bur­mistrz Pako­ści wystąpił do Wojewody Kujaw­sko — Pomor­skiego z wnioskiem o powołanie Komisji ds. oszacowania szkód.

Czytaj więcej: Nie­korzystne zjawisko atmos­feryczne — susza

Ogłoszenie

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż soł­tys sołect Gorzany, Gieb­nia, Węgierce z przy­czyn osobistych nie będzie przyj­mował raty podatku od nie­ruchomo­ści, podatku rol­nego oraz łącz­nego zobowiązania pienięż­nego przy­padających na dzień 15 marca 2018r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Rol­niku! Pamiętaj o spisie zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia gospodar­skiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt prze­bywających w siedzibie stada — co naj­mniej raz na dwana­ście miesięcy, nie póź­niej jed­nak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej: Rol­niku! Pamiętaj o spisie zwierząt.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD