Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Zgłoszenie strat w uprawach rol­nych — susza

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje rol­ników o moż­liwo­ści składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rol­nych wskutek działania nie­korzyst­nych warun­ków atmos­ferycz­nych — susza.

Czytaj więcej: Zgłoszenie strat w uprawach rol­nych — susza

Ważny komunikat dla rolników!

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa przy­pomina, że e-​wnioski o przy­znanie płat­no­ści za rok 2019 są przyj­mowane wyłącz­nie w for­mie elek­tronicz­nej przez aplikację eWniosek­Plus do 15 maja br.

pdfKomunikat ARiMR

Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Czytaj więcej: Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

Pomoc suszowa dla rol­ników poszkodowanych w 2018 r.

Ulotka infor­macyjna dla rol­ników poszkodowanych przez suszę na terenie naszego wojewódz­twa, o for­mach pomocy udzielanych przez rząd RP, a także infor­macja o wymaganych do złożenia dokumen­tach w Biurze Powiatowym ARiMR.

Czytaj więcej: Pomoc suszowa dla rol­ników poszkodowanych w 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD