Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

W związku z zagrożeniem afrykań­skim pomorem świń (ASF), w dniach 2025 paź­dzier­nika 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-​pomorskim inwen­taryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym ter­minie wizyt w lesie i ostroż­ność na drogach.

Czytaj więcej: Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

Infor­macja dla rolników

W związku z upływającym dnia 16 maja ter­minu przyj­mowania wniosków obszarowych na rok 2016, Biuro Powiatowe Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa podaje godziny pracy:

  • od 9.05.2016 r. do 13.05.2016 r. – 6.0022.00
  • 14.05.2016 r. (sobota) – 6.0014.00,
  • 16.05.2016 r. – 6.0022.00 (do obsłużenia ostat­niego rolnika)

Komunikatu Prezesa ARiMR dla rolników

Publikujemy komunikatu Prezesa Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­mujący, iż 16 maja mija ter­min przyj­mowania wniosków o przy­znanie płat­no­ści bez­pośred­nich za rok 2016. Wcześniej­sze złożenie wniosku pozwoli na szyb­sze skorygowanie ewen­tual­nych błędów.

Czytaj więcej: Komunikatu Prezesa ARiMR dla rol­ników

Lustracja ozimin

Kujawsko-​Pomorska Izba Rol­nicza apeluje o lustracje ozimin czytaj…

Zwrot podatku akcyzowego dla producen­tów rolnych

Prze­stawiamy infor­macje Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego oraz Minister­stwa Finan­sów nt. zwrotu podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej. pdfczytaj…2.11 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD