Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Komunikatu Prezesa ARiMR dla rolników

Publikujemy komunikatu Prezesa Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­mujący, iż 16 maja mija ter­min przyj­mowania wniosków o przy­znanie płat­no­ści bez­pośred­nich za rok 2016. Wcześniej­sze złożenie wniosku pozwoli na szyb­sze skorygowanie ewen­tual­nych błędów.

Czytaj więcej: Komunikatu Prezesa ARiMR dla rol­ników

Lustracja ozimin

Kujawsko-​Pomorska Izba Rol­nicza apeluje o lustracje ozimin czytaj…

Zwrot podatku akcyzowego dla producen­tów rolnych

Prze­stawiamy infor­macje Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego oraz Minister­stwa Finan­sów nt. zwrotu podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej. pdfczytaj…2.11 MB

Wspar­cie inwestycji w gospodar­stwach rolnych

Infor­mujemy, że Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa planuje nabór wniosków na operacje typu Inwestycje w gospodar­stwach rol­nych położonych na obszarach OSN w ramach PROW 20142020, który odbędzie się w dniach od 10 lutego do 10 marca 2016 r.. Z pomocy mogą skorzystać rol­nicy z Obszarów Szczegól­nie Narażonych (OSN) wyznaczonych po raz pierw­szy w 2012r. Szczegółowe infor­macje dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie inter­netowej ARiMR.

Czytaj więcej: Wspar­cie inwestycji w gospodar­stwach rol­nych

Sprzedaż własnych, prze­tworzonych produk­tów przez rol­ników z podat­kiem 2%

Od 1 stycz­nia 2016 r. rol­nicy mogą sprzedawać produkty żyw­no­ściowe wytworzone z własnych surow­ców, bez koniecz­no­ści rejestracji działal­no­ści gospodar­czej. Zmiana polega na zaliczeniu przy­chodów z realizowanej przez rol­ników tzw. sprzedaży bez­pośred­niej do przy­chodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej: Sprzedaż własnych, prze­tworzonych produk­tów przez rol­ników z podat­kiem 2%

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD