Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ankieta dla miesz­kań­ców regionów rzeki Noteć

Na zlecenie Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich z siedzibą w Nakle nad Notecią, poprowadzone są obec­nie badania dotyczące rejonu nad­notec­kiego oraz postrzegania rzeki Noteci przez miesz­kań­ców tego obszaru. Z per­spek­tywy miesz­kańca, turysty, użyt­kow­nika terenów rzecz­nych miesz­kańcy mogą dokonać oceny aktual­nego stanu rzeki Noteci, jej zagospodarowania oraz wskazać propozycje zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w kolej­nych latach.

Czytaj więcej: Ankieta dla miesz­kań­ców regionów rzeki Noteć

Czyn­no­ści kon­ser­wacyjne sieci wodociągowej

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje, że w okresie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. na terenie miasta i gminy Pakość zostanie prze­prowadzone płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcja.

Czytaj więcej: Czyn­no­ści kon­ser­wacyjne sieci wodociągowej

Zimowe obowiązki wła­ścicieli nieruchomości

Gmina Pakość przy­pomina o obowiązku właściciela/​zarządcy nie­ruchomo­ści uprzątania śniegu i lodu z chod­ników położonych wzdłuż nie­ruchomo­ści, w okresie zimowym. Przej­ście chod­nikiem przed posesją powinno być bezpieczne.

Czytaj więcej: Zimowe obowiązki wła­ścicieli nie­ruchomo­ści

Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodar­stwo rolne, w skład której wchodzi co naj­mniej dwoje dzieci w wieku szkol­nym, które nie ukoń­czyły 18-​ego roku życia może ubiegać się od dofinan­sowanie zakupu kom­putera stacjonar­nego lub prze­nośnego do kwoty 1 500 zł.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rol­niczej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD