Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ocena jako­ści wody z dnia 11.04.2022 r.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści publikuje pozytywną ocenę fizykochemicz­nej jako­ści wody prze­znaczonej do spo­życia przez ludzi z dnia 11.04.2022 r.

Czytaj więcej: Ocena jako­ści wody z dnia 11.04.2022 r.

Dofinan­sowanie na zakup dekodera lub telewizora

W związku ze zmianą stan­dardu nadawania telewizji naziem­nej ruszył nowy rządowy program dofinan­sowania. Każde gospodar­stwo domowe, które ma sprzęt nie­do­stosowany do nad­chodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosz­tów wymiany sprzętu może otrzymać dofinan­sowanie na ten cel.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie na zakup dekodera lub telewizora

Woda zdatna do spożycia

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści komunikatem z dnia 01.04.2022 r. infor­muje o przy­dat­no­ści wody do spo­życia. czytaj…

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

PRZY­POMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOT. ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYN­KÓW DO CEN­TRAL­NEJ EWIDEN­CJI EMISYJ­NO­ŚCI BUDYN­KÓW (CEEB)

KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

  • wła­ściciele oraz zarządcy budyn­ków miesz­kal­nych i nie­miesz­kal­nych, w których znaj­duje się źródło ciepła

Czytaj więcej: Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD