Dom, miesz­kanie, środowisko

Dofinan­sowanie na zakup dekodera lub telewizora

W związku ze zmianą stan­dardu nadawania telewizji naziem­nej ruszył nowy rządowy program dofinan­sowania. Każde gospodar­stwo domowe, które ma sprzęt nie­do­stosowany do nad­chodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosz­tów wymiany sprzętu może otrzymać dofinan­sowanie na ten cel.

Dofinan­sowanie możesz otrzymać w wysoko­ści 100 zł do zakupu dekodera lub 250 zł do zakupu telewizora.

Dekoder lub telewizor musi być zgodny z zapisami roz­porządzenia w sprawie wymagań tech­nicz­nych i eks­ploatacyj­nych dla odbior­ników cyfrowych, czyli taki, który umoż­liwia poprawny odbiór sygnału telewizyj­nego w nowym stan­dar­dzie DVB-​T2/​HEVC. Zakup odbior­nika cyfrowego za kwotę niż­szą niż wysokość dofinan­sowania nie będzie upraw­niał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinan­sowania. W przy­padku zakupu odbior­nika cyfrowego na wyż­szą kwotę niż wysokość dofinan­sowania obowiązek zapłaty pozostałej czę­ści ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Komu przy­sługuje dofinan­sowanie?
Dofinan­sowanie przy­sługuje na gospodar­stwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodziel­nie ponieść kosz­tów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przy­znanie świad­czenia może złożyć jedna osoba z gospodar­stwa domowego. Aby otrzymać świad­czenie, osoba składając wniosek będzie musiała złożyć oświad­czenie, iż bez dofinan­sowania nie ma moż­liwo­ści dostosowania sprzętu odbior­czego do zmiany stan­dardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinan­sowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobi­ście lub przez peł­nomoc­nika za pośred­nic­twem:
- For­mularza online na plat­for­mie gov​.pl
- Poczty Pol­skiej w tradycyj­nej for­mie papierowej – naj­bliż­sze placówki, gdzie można złożyć wniosek:

UP Pakość, ul. Dwor­cowa 32,
UP Bar­cin 1, ul. Artylerzystów 5,
UP Gniew­kowo, ul. Dwor­cowa 6,
UP Ino­wrocław 1, ul. Królowej Jadwigi 29
UP Ino­wrocław 11, ul. Emilii Plater 8,
UP Ino­wrocław 2, ul. Dwor­cowa 111,
UP Janikowo, ul. ul. Dwor­cowa 9,
UP Łabiszyn, ul. Poznań­ska 3,
UP Mogilno 1, ul. Rynek 15
UP Strzelno, ul. Świętego Ducha 32.

Do kiedy trwa program dofinansowania?

Program dofinan­sowania trwa do 31 grud­nia 2022 roku. Do tego czasu można ubiegać się i zrealizować świadczenie.

Gdzie można zrealizować przy­znane świad­czenie?
Otrzymany kod z przy­znanym świad­czeniem można zrealizować w sklepach inter­netowych i stacjonar­nych,
które przy­stąpią do programu. Wyszukiwarka sklepów jest dostępna pod adresem: https://​dvbt2​.gov​.pl/​w​y​s​z​u​k​i​w​a​r​k​a