Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Droga wojewódzka przez Pakość odnowiona !

Miesz­kańcy Pako­ści od 14 maja 2006 r. mogą cieszyć się nową nawierzch­nią drogi wojewódz­kiej nr 255 biegnącej przez miasto w kierunku Strzelna.

Odnowiony odcinek od Rynku do przejazdu kolejowego cieszy nie tylko kierow­ców lecz przede wszyst­kim miesz­kań­ców kamienic w cen­trum miasta, którzy cier­pieli na uciąż­liwy hałas i drgania spo­wodowane nad­mier­nym ruchem pojazdów.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD