Dom, miesz­kanie, środowisko

Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, w 2020 r. wykonaliśmy II etap przed­się­wzięcia pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Środki na realizację zadania stanowiły dotację z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie oraz Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu, w wysoko­ści 68 % jego kosz­tów kwalifikowanych. Przed­miotowe prace na terenie naszej gminy realizowała firma ECO-​POL Sp. z o.o. z siedzibą w Prusz­czu, wyłoniona w wyniku prze­prowadzonego w trybie zapytania ofer­towego postępowania o udzielenie zamówienia. Odpady zostały uniesz­kodliwione na składowisku odpadów nie­bez­piecz­nych w Małociechowie.

W ramach ww. zadania wykonano odbiór, trans­port oraz uniesz­kodliwienie wyrobów zawierających azbest z 10 obiek­tów położonych na terenie Gminy Pakość. W 2020 r. uniesz­kodliwiono 24,79 Mg wyrobów zawierających azbest, za łączna kwotę: 9 916,00 zł.

logo rgb