Dom, miesz­kanie, środowisko

Już od 1 kwiet­nia rusza Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań 2021

W dniu 1 kwiet­nia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Pol­sce roz­pocz­nie się Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań NSP 2021.

Powszechny spis lud­no­ści i miesz­kań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych infor­macji o licz­bie lud­no­ści, jej terytorial­nym roz­miesz­czeniu, struk­turze demograficzno-​społecznej i zawodowej, a także o ilo­ściowym i jako­ściowym stanie zasobów miesz­kaniowych i budyn­kowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycz­nych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głów­nego Urzędu Statystycz­nego operatu do badań statystycz­nych.

Udział w spisie lud­no­ści i miesz­kań jest obowiąz­kowy.

Metody prze­kazywania danych:
• samodziel­nie za pośred­nic­twem aplikacji inter­netowej na stronie inter­netowej GUS;
• w wywiadzie telefonicz­nym prze­prowadzanym przez rach­mistrza spisowego;
• w wywiadzie bez­pośred­nim prze­prowadzanym przez rach­mistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

narodowy spis