Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Komunikat Regionanej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych w Toruniu

Szanowni Pań­stwo, zgod­nie z zaleceniami administracji rządowej dotyczącymi walki z koronawirusem każdy z nas powinien w mak­symal­nym stop­niu ograniczyć prze­miesz­czanie się i pozostać w domu. W ostat­nim czasie obser­wujemy wzrost zain­teresowania spo­łeczeń­stwa pobytem w lesie. W związku z tym osoby, które jed­nak zdecydują się na wyj­ście do lasu, powinny zachowywać się w taki spo­sób, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie.

Mając na uwadze potrzeby spo­łeczne, leśnicy Kujawsko-​pomorscy nie ograniczają moż­liwo­ści prze­bywania w lesie. Lasy są dla Pań­stwa otwarte, tak jak to było dotych­czas, jed­nak korzystanie z nich w tym szczegól­nym czasie powinno odbywać się w spo­sób gwaran­tujący nam wszyst­kim bez­pieczeń­stwo.
Apelujemy, aby w trak­cie pobytu w lesie stosować się do wytycz­nych w zakresie korzystania z miejsc postoju, par­kin­gów, ścieżek edukacyj­nych oraz wież i tarasów widokowych. Prosimy rów­nież o unikanie miejsc, w których nad­mier­nie gromadzą się ludzie. Zagrożenie ze strony wirusa SARS-​CoV-​2 zmusza nas do zmiany wielu zachowań, do których byliśmy przy­zwyczajeni. Apelujemy, aby nie pozostawiać śmieci i zadbać o to, by wszystko, co zabraliśmy ze sobą do lasu, wróciło z nami do domu.
Pamiętajmy także o tym, aby nie stwarzać sytuacji grożących pożarem lasu. W okresie wiosen­nym, to zagrożenie jest naj­więk­sze!
Teraz bar­dziej niż kiedykol­wiek doceniamy las i to, że możemy z niego korzystać. Tylko od nas zależy, czy będziemy w nim bezpieczni.

Z poważaniem
Irene­usz Nor­bert Jałoza
Zastępca Dyrek­tora ds. Gospodarki Leśnej
Regional­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych
w Toruniu

Za. Infografika turystyka zasady bezpiecznego korzystania

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD