Dom, miesz­kanie, środowisko

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

PRZY­POMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOT. ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYN­KÓW DO CEN­TRAL­NEJ EWIDEN­CJI EMISYJ­NO­ŚCI BUDYN­KÓW (CEEB)

KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

  • wła­ściciele oraz zarządcy budyn­ków miesz­kal­nych i nie­miesz­kal­nych, w których znaj­duje się źródło ciepła

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:

  • dla źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1.07.2021 r. deklarację należy złożyć w ter­minie 14 dni od jego uruchomienia.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:

  • drogą elek­troniczną na stronie: www​.zone​.gunb​.gov​.pl (z wykorzystaniem profilu zaufanego lub e-​dowodu),
  • w for­mie papierowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4 (druki do pobrania w Urzędzie lub poniżej).

Jed­nocześnie infor­mujemy, że ankiety zbierane w trak­cie prze­prowadzania inwen­taryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Pakość, przez firmę AMM INVEST­MENTS Sp. z o. o. nie stanowią deklaracji o źródłach ciepła.
Miesz­kańcy, którzy nie otrzymali druków i nie wypeł­niali deklaracji z pomocą ankietera, proszeni są o kon­takt z Urzędem Miej­skim w Pako­ści, tel. nr 52 566 60 89, celem złożenia stosow­nej deklaracji.

pdfFor­mularz A292.43 KB

pdfFor­mularz B317.52 KB